Pirmdien, 13. martā, Tieslietu padomes priekšsēdētājs Aigars Strupišs un Tieslietu padomes priekšsēdētāja vietniece Dzintra Balta tikās ar Kurzemes rajona tiesas tiesnešiem. Tikšanās laikā pārrunāti Tieslietu padomes un tiesu darba jautājumi.

Vizītes ietvaros Tieslietu padomes priekšsēdētājs A. Strupišs informēja Kurzemes rajona tiesas tiesnešus par Tieslietu padomes stratēģiju 2021. līdz 2025. gadam. Tāpat A. Strupišs iepazīstināja tiesnešus ar Tieslietu padomes 2023. gada darba prioritātēm.

Apspriežot ar tiesnešiem tiesu varas neatkarības jautājumus, Tieslietu padomes priekšsēdētājs norādīja, ka būtiska loma ir tiesnešu pašpārvaldes sistēmai. Tiesnešu neatkarība prezumē arī tiesnešu atbildību. Jāstiprina tiesnešu pašpārvaldes institūcijas, lai nodrošinātu tiesu sistēmas caurredzamību, periodisku profesionālā darba izvērtēšanu un atbildību sabiedrības priekšā,” sacīja A. Strupišs.

Tieslietu padomes priekšsēdētāja vietniece Dz. Balta informēja Kurzemes rajona tiesnešus par tiesnešu atlases jauno kārtību un atlases procesu. Kurzemes rajona tiesas tiesneši uzsvēra, ka ir nepieciešams organizēt vairāk mācību tiesnešu palīgiem, lai motivētu un iedrošinātu viņus kļūt par tiesnešiem. Vienlaikus Tieslietu padomes locekļi norādīja, ka Tieslietu padome kopā ar Tiesu efektivitātes stiprināšanas darba grupu strādā pie tiesneša palīga institūta pilnveidošanas, lai sekmētu, ka tiesneša palīgs ir augsti kvalificēts jurists, kurš tiesnesim sniedz profesionālu atbalstu darbā.

Tāpat Tieslietu padomes locekļi ar Kurzemes rajona tiesas tiesnešiem diskutēja par lietu kategorijām, kuras būtu iespējams izskatīt rakstveida procesā, lai nodrošinātu personu pamattiesības uz taisnīgu tiesu.

Tieslietu padomes locekļi informēja arī Kurzemes rajona tiesas tiesnešus par Tieslietu akadēmijas projekta virzību un norādīja, ka Tieslietu akadēmija darbu uzsāks 2025. gada sākumā. Tāpat šobrīd notiek darbs pie mācību programmu izstrādes.

Vizītes noslēgumā Tieslietu padomes locekļi aicināja Kurzemes rajona tiesas tiesnešus vērsties Tieslietu padomes sekretariātā ar ierosinājumiem tiesu darba pilnveidošanai.

 

Papildu informācija:

Tieslietu padome piedalās tiesu sistēmas politikas un stratēģijas izstrādē, kā arī tiesu sistēmas darba organizācijas pilnveidošanā. Tāpēc, lai nodrošinātu kvalitatīvu un nepastarpinātu dialogu ar tiesu varu, Tieslietu padomes locekļi ir tikušies arī ar Latgales, Zemgales, Vidzemes, Kurzemes un Rīgas apgabaltiesu tiesnešiem, kā arī ar Ekonomisko lietu tiesas un Rīgas pilsētas tiesas tiesnešiem. Tieslietu padomes locekļiem plānotas darba vizītes uz Administratīvo apgabaltiesu un citām pirmās instances tiesām.

 

Lana Mauliņa

Tieslietu padomes sekretariāta

Padomniece komunikācijas jautājumos

E-pasts: Lana.Maulina@at.gov.lv

Tālrunis: 67020711

Mobilais: 27846380