Tiesu varas neatkarība, efektivitāte un sabiedrības uzticēšanās – šādus trīs stratēģiskos mērķus kā sava darba prioritāti noteikusi Tieslietu padome, apstiprinot darbības stratēģiju  2017.–2019.gadam. Tieslietu padomes apstiprinātajā dokumentā noteikti arī svarīgākie uzdevumi šo mērķu sasniegšanai.

Lai stiprinātu tiesu varas neatkarību, Tieslietu padome piedalīsies tiesu politikas veidošanā un normatīvā regulējuma pilnveidošanā jautājumos, kas tieši ietekmē tiesu sistēmu. Padome vēlas paplašināt savas funkcijas un pilnvaras tādos jautājumos kā, piemēram, tiesnešu iecelšana un karjeras virzība, tiesu budžeta veidošana, Tieslietu padomes sastāva noteikšana. Tiesu varas neatkarības stiprināšana veicināma, arī attīstot starptautisko sadarbību un aktīvi darbojoties Eiropas Tieslietu padomju asociācijā.

Veicinot tiesu varas efektīvitāti, Tieslietu padome analizēs Tiesu namu reformas gaitu un ietekmi uz tiesu sistēmas darbību, kā arī izvērtēs lietu izskatīšanas termiņus un resursus tiesvedības procesa nodrošināšanai.

Lai nodrošinātu sabiedrības izpratni par tiesu varu un uzticēšanos tai, Tieslietu padome kā galveno uzdevumu noteikusi tiesu sistēmas komunikācijas uzlabošanu. Padome veicinās vienotu komunikācijas principu ievērošanu tiesu varas institūcijās, kā arī periodiski izvērtēs sabiedrības attieksmi pret tiesu sistēmu un tiesu darbu.

Tieslietu padomes stratēģija izstrādāta, konkretizējot Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā un Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014.–2020.gadam noteiktās prioritātes tiesu varas attīstībai, kā arī balstoties uz Valsts prezidenta izveidotās Tiesiskās vides pilnveides komisijas ziņojumā „Par Tieslietu padomes darba pilnveidošanu” paustajiem priekšlikumiem.

Stratēģiju Tieslietu padome apstiprināja 2017.gada 13.februāra sēdē. Informāciju par visiem sēdē apspriestajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211