Lai apstiprinātu jaunu Tiesnešu ētikas kodeksu, Tieslietu padome sasauc Latvijas tiesnešu neklātienes konferenci.

Tiesnešu ētikas kodeksa projektu izstrādājusi Tiesnešu ētikas komisija. Tas izsūtīts visiem tiesnešiem. 2.februārī notiks elektroniskais balsojums par kodeksa apstiprināšanu.

Pašreizējais Tiesnešu ētikas kodekss ir spēkā kopš 1995.gada. Strādājot ar šo kodeksu, Tiesnešu ētikas komisija arvien biežāk saskaras ar tā nepilnībām, jo vairākas kodeksa normas neatbilst mūsdienu situācijām, dublē likumos noteiktos aizliegumus, bet dažas vispār nav piemērojamas. Vairāki kanoni ir zaudējuši aktualitāti, mainoties likumiem, bet daži nav iekļauti, kas norāda uz nepieciešamību pārskatīt un pilnveidot kodeksu.

Aktualizētais Tiesnešu ētikas kodekss sastāv no preambulas un pieciem kanoniem – neatkarība, godprātība un cieņa, objektivitāte, kompetence, atbilstība. Katrā kanonā ir ietverta principa būtība un tā piemērošanas jomas.

Salīdzinot ar šobrīd spēkā esošo kodeksu, jaunais kodekss ir veidots kā tiesnešu ētiskas darbības un uzvedības principu kopums, tajā vairs nav iekļauti detalizēti uzvedības noteikumi. Tāpat kodeksā vairs nav minētas situācijas, kuras šodien tiek reglamentētas normatīvajos aktos.

Pēc vairāk nekā gadu ilgas kodeksa projekta apspriešanas un tiesnešu priekšlikumu uzklausīšanas Tiesnešu ētikas komisijas aktualizētais kodekss nodots apstiprināšanai Latvijas tiesnešu konferencē.

Tieslietu padome par Tiesnešu neklātienes konferences vadītāju noteica Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas priekšsēdētāju Adriju Buliņu, par sekretāri – Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi Vitu Rūsiņu. Balsu skaitīšanas komisijā strādās Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja Līga Ašmane, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese Līga Grīnberga un Rīgas rajona tiesas tiesnese Inese Bērzkalne.

Konferences darbā ar balsstiesībām piedalās Augstākās tiesas tiesneši, apgabaltiesu tiesneši un rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211