Tieslietu padome 29.novembrī sasauc Tiesnešu neklātienes konferenci, lai elektroniskās vēlēšanās ievēlētu vienu Tiesnešu ētikas komisijas locekli no rajonu (pilsētu) tiesu tiesnešu izvirzīto kandidātu vidus.

Tiesnešu ētikas komisijas loceklis ir jāpārvēl, jo Administratīvās rajona tiesas tiesnesis Guntars Ploriņš, kas bija Tiesnešu ētikas komisijas loceklis, ievēlēts par Tieslietu padomē. Likums “Par tiesu varu” noteic, ka Tieslietu padomes locekļa amats nav savienojams ar darbu citās tiesnešu pašpārvaldes institūcijās.

Tieslietu padome apstiprināja Tiesnešu neklātienes konferences organizēšanas un norises plānu Tiesnešu ētikas komisijas locekļa vēlēšanām. Saskaņā ar šo plānu kandidāti jāizvirza elektroniski līdz 13.novembrim. Jautājumus kandidātiem būs iespējams uzdot elektroniski. Noslēdzošais posms – balsošana par kandidātiem – noritēs elektroniski Tiesnešu neklātienes konferencē 29.novembrī.

Par neklātienes konferences vadītāju Tieslietu padome noteica Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētāju Ingunu Preisu, par sekretāri – Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi Jolantu Līvenu.

Balsu skaitīšanas komisija izveidota šādā sastāvā: Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka vietniece Māra Balode, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja vietniece Doloresa Bambere, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas  tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnese Ināra Jaunzeme.

Atbilstoši likuma „Par tiesu varu” 93.1 panta otrajai daļai Tiesnešu konference divus Tiesnešu ētikas komisijas locekļus ievēlē no zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu izvirzīto kandidātu vidus, trīs – no rajonu (pilsētu) tiesu tiesnešu izvirzīto kandidātu vidus, trīs – no apgabaltiesu tiesnešu izvirzīto kandidātu vidus un divus – no Augstākās tiesas izvirzīto kandidātu vidus.

Tiesnešu ētikas komisijas locekļus, aizklāti balsojot, ievēl tiesnešu konference uz četriem gadiem. 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211