Tieslietu padome 29.septembrī sasauc Tiesnešu neklātienes konferenci, lai elektroniskās vēlēšanās ievēlētu divus pašpārvaldes institūciju locekļus – Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas pārstāvi no Administratīvās apgabaltiesas tiesnešu vidus un Tiesnešu disciplinārkolēģijas pārstāvi no Augstākās tiesas tiesnešu vidus.

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekli jāpārvēl, jo Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētājam Mārim Vīgantam pilnvaru termiņš beidzas 2017.gada 4.oktobrī.

Savukārt Augstākās tiesas tiesnesi Tiesnešu disciplinārkolēģijā ir jāievēl Jāņa Neimaņa vietā, kurš ir kļuvis par Satversmes tiesas tiesnesi.

Pašpārvaldes institūciju locekļu kandidātus jāizvirza līdz 8.septembrim.

Par neklātienes konferences vadītāju Tieslietu padome noteica Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi Valteru Poķi, par sekretāri – Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieces vietnieci Ievu Zabarovsku.

Savukārt Balsu skaitīšanas komisijā strādās Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesnese Daina Treija, Zemgales apgabaltiesas tiesnese Dace Skrauple un Jelgavas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesnese Inese Ziediņa.

Atbilstoši likuma „Par tiesu varu” 93.panta otrajai daļai Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sastāvā ir trīs Augstākās tiesas tiesneši – pa vienam no Administratīvo lietu departamenta, Civillietu departamenta un Krimināllietu departamenta, trīs apgabaltiesu tiesneši – viens no civillietu kolēģijas, viens no krimināllietu kolēģijas un viens Administratīvās apgabaltiesas tiesnesis, divi rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši un viens zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis.

Savukārt Tiesnešu disciplinārās atbildības likuma 2.panta otrā daļa noetic, ka Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvā ir Augstākās tiesas departamenta priekšsēdētājs, četri Augstākās tiesas tiesneši, divi apgabaltiesu priekšsēdētāji, divi rajonu (pilsētu) tiesu priekšsēdētāji un divi zemesgrāmatu nodaļu priekšnieki.

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas un Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekļus, aizklāti balsojot, ievēl tiesnešu konference uz četriem gadiem. 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211