Uzsverot, ka tiesneša amatam atbilstošs un tiesu darbiniekiem konkurētspējīgs atalgojums ir priekšnosacījums līdzsvarotai visu valsts varas atzaru attīstībai un stiprina tiesiskumu valstī, Latvijas tiesnešu konference 1.novembrī pieņēma rezolūciju “Par tiesnešu un tiesu darbinieku atlīdzību”. Rezolūcija tiks nosūtīta Valsts prezidentam, Saeimai un Ministru kabinetam.

Tiesnešu konference pauž nožēlu par līdzšinējo valdības un Saeimas īstenoto politiku, nepietiekoši stiprinot tiesu varu, ilgstoši neparedzot un nenodrošinot tiesneša statusam atbilstošu atalgojumu, tādējādi liekot tiesnešiem vairākkārt vērsties Satversmes tiesā savu tiesību aizsardzībai. Tāpat ilgstoši atliekot un nerisinot tiesu darbinieku nekonkurētspējīgā atalgojuma problēmu, netiek nodrošināta tiesu varas pilnvērtīga attīstība un samazinās tiesu varas prestižs.

Tiesnešu konference pieprasa Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma projekta turpmākajā izskatīšanā nodrošināt tādu atlīdzības sistēmu, lai tā ievērotu līdzsvaru starp visiem valsts varas atzariem un būtu konkurētspējīga ne tikai valsts pārvaldē izpildu varas un likumdevēja varas atzarā, bet arī tiesu varas atzarā.

Bez tam Tiesnešu konference atzīst, ka valsts un tiesu sistēmas jēgpilnai attīstībai ir nepieciešams kvalitatīvs dialogs starp valsts varas atzariem ne tikai atlīdzības sistēmas pilnveides jautājumos. Tiesu sistēma aicina izpildu varu un likumdevēja varu uz pilnvērtīgu sadarbību, kas balstīta cieņpilnā dialogā un vērsta uz konstruktīvu, valstisku risinājumu rašanu.

Tiesnešu konferencē piedalījās 348 tiesneši no kopumā 548 Latvijas vispārējo tiesu un administratīvo tiesu tiesnešiem. Konferences viesi bija arī Satversmes tiesas tiesneši un Goda tiesneši.

Latvijas tiesnešu konferences rezolūcija “Par tiesnešu un tiesu darbinieku atlīdzību”

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211