No 14. līdz 15. septembrim norisinājās Latvijas tiesnešu neklātienes konference, kurā tika ievēlēti Tieslietu padomes, Tiesnešu ētikas komisijas un Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļi.

Konferencē par Tieslietu padomes locekli atkārtoti ievēlēts Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu nama priekšsēdētājs Guntars Ploriņš.

Tiesnešu ētikas komisijā ievēlēta Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta senatore Diāna Makarova un Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja vietniece Adrija Kasakovska.

Savukārt Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā ievēlēta Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja vietniece Sanita Kanenberga un atkārtoti arī Augstākās tiesas Civillietu departamenta senators Aivars Keišs un Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta senatore Rudīte Vīduša.

Tiesnešu disciplinārkolēģijā pirmajā kārtā netika ievēlēts neviens no kandidātiem.

Kopumā Tieslietu padomes un tiesnešu pašpārvaldes locekļu amata kandidātu vēlēšanās piedalījās 454 Latvijas tiesneši.

Tā kā vēlēšanu pirmajā kārtā netika ievēlēts nepieciešamais Tieslietu padomes un tiesnešu pašpārvaldes institūciju locekļu skaits, 2022. gada 21. septembrī tiks rīkota atkārtota balsošana.

Pamatojoties uz tiesnešu konferences nolikumu, ja otrajā kārtā nepieciešamais kandidātu skaits nav saņēmis balsu vairākumu, tiek rīkota balsošana par tiem kandidātiem, kuri otrajā kārtā saņēmuši vairāk balsu, vēlēšanu sarakstā iekļaujot kandidātu skaitu, kas atbilst vakanču skaitam. Ņemot vērā minēto, otrajā kārtā tiks balsots par:

  • Tieslietu padomes locekļa amata kandidātiem - Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāju Līgu Ašmani un Rīgas pilsētas tiesas tiesnesi Baibu Ozoliņu;
  • Tiesnešu ētikas komisijas locekļu amata kandidātiem - Vidzemes rajona tiesas priekšsēdētāju Jāni Grīnbergu un Rīgas pilsētas tiesas tiesnesi Ingu Pujati;
  • Tiesnešu disciplinārkolēģijas amata kandidātiem - Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieci Ivetu Salaku, Kurzemes rajona tiesas tiesnesi Dainu Alksni, Zemgales rajona tiesas tiesnesi Ramiro Grandānu un Rīgas pilsētas tiesas tiesnesi Aiju Reitupi.

Papildu informācija:

Tiesnešu konference ir tiesnešu pašpārvaldes institūcija, ko ne retāk kā reizi gadā sasauc Tieslietu padome. Konferencē piedalās rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un Augstākās tiesas tiesneši. Tieslietu padomes apstiprinātais Tiesnešu konferences nolikums nosaka, ka Tiesnešu konference var notikt arī neklātienē, izmantojot informācijas tehnoloģijas.

Tieslietu padome ir koleģiāla institūcija, kas piedalās tiesu sistēmas politikas un stratēģijas izstrādē, kā arī tiesu sistēmas darba organizācijas pilnveidošanā. 

Tiesnešu ētikas komisija ir tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kas sniedz atzinumus par ētikas normu interpretāciju un pārkāpumiem, kā arī skaidro tiesnešu ētikas normas.

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija ir tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kura veic tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanu.

Tiesnešu disciplinārkolēģija ir tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kas izskata lietas par rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un Augstākās tiesas tiesnešu disciplinārajiem pārkāpumiem.

 

Lana Mauliņa

Tieslietu padomes sekretariāta

Padomniece komunikācijas jautājumos

E-pasts: Lana.Maulina@at.gov.lv, tālrunis: 67020711, mobilais: 27846380