Tiesnešu neklātienes konferencē 5.novembrī ievēlēti pieci no deviņiem Tiesnešu disciplinārkolēgijas locekļiem un viens Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas loceklis. Vēlēšanu otrā kārta notiks 13.novembrī, un tajā vēl jāievēl Tieslietu padomes loceklis un četri disciplinārkolēģijas locekļi.

Par Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekli turpmākajiem četriem gadiem ievēlēta Zemgales apgabaltiesas tiesnese Marianna Terjuhana.

Marianna Terjuhana jau arī iepriekš bija apgabaltiesu civillietu tiesas kolēgiju pārstāve Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā. Saskaņā ar likumu pilnvaru termiņš ir četri gadi, un viņai beidzās šis termiņš.

Uz Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļa amatu kandidēja divi apgabaltiesu tiesneši, Marianna Terjuhana saņēma nepieciešamo balsu skaitu, lai tiktu ievēlēta šajā tiesnešu pašpārvaldes institūcijā.

Saskaņā ar likumu “Par tiesu varu” Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sastāvā ir 9 tiesneši – trīs Augstākās tiesas senatori (pa vienam no civillietu, krimināllietu un administratīvo lietu tiesnešiem), trīs no apgabaltiesām (pa vienam no civillietu un krimināllietu tiesas kolēģijām un Administratīvās apgabaltiesas), trīs no rajonu (pilsētu) tiesām.

 

Par Tiesnešu diciplinārkolēģijas locekļiem turpmākajiem četriem gadiem ievēlēti Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnese Līvija Slica, Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnesis Valerijs Maksimovs, Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta tiesnesis Pēteris Opincāns, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese Ilona Rūķe un Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētāja Ilze Freimane.

Otrajā vēlēšanu kārtā, lai ievēlētu vēl četrus locekļus, tiks balsots par tiem diviem kandidātiem katrā tiesnešu grupā, kas pirmajā kārtā ieguvuši visvairāk balsu. Vēl jāievēl trīs pārstāvji no apgabaltiesām – viens no Administratīvās apgabaltiesas, viens no apgabaltiesu civillietu kolēģijām, viens ko krimināllietu kolēģijām, kā arī pārstāvis no rajona (pilsētas) tiesām, kas specializējies krimināllietu izskatīšanā.

Uz Augstākās tiesas departamentu pārstāvniecību Tiesnešu disciplinārkolēģijā kandidēja pa vienam kandidātam no katra departamenta, bet uz pārējām kolēģijas locekļu vietām bija lielāka konkurence – uz sešām vietām kandidēja 17 tiesneši.

Šis būs pilnībā jauns Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvs, veidots atbilstoši grozījumiem Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā, kas stājās spēkā 2018.gada 5.oktobrī, ar kuriem samazināts Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekļu skaits, kā arī mazināta tiesu priekšsēdētāju un Augstākās tiesas pārstāvniecība šajā pašpārvaldes institūcijā.

 

Otrā vēlēšanu kārta būs arī Tieslietu padomes locekļa vēlēšanām, un tajā tiks balsots par diviem kandidātiem, kas pirmajā kārtā ieguvuši visvairāk balsu. Pavisam uz Tieslietu padomes locekļa no rajona (pilsētu) tiesu kandidātu vidus kandidēja četri tiesneši.

Tieslietu padomes loceklis no rajona (pilsētu) tiesu tiesnešu vidus jāievēl, jo tiesnesei Ingunai Helmanei beidzas četru gadu pilnvaru termiņš.

 

Tiesnešu neklātienes konferences elektroniskajās vēlēšanās piedalījās 414 tiesneši no 547 tiesnešiem, kam bija izsūtīti individuālie vēlēšanu kodi.  Saskaņā ar Tiesnešu konferences nolikumu par ievēlētu uzskatāms kandidāts, kurš saņēmis klātesošo (nobalsojušo) tiesnešu balsu vairākumu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211