Saskaņā ar Tieslietu padomes apstiprināto Tiesnešu pašpārvaldes institūciju 2014.gada vēlēšanu organizēšanas un norises plānu Tieslietu padomes locekļi no tiesnešu vidus tiks vēlēti klātienes konferencē 5.septembrī, bet citu pašpārvaldes institūciju locekļi – neklātienē (e-konferencē) 12.septembrī.

Sakarā ar 2010.gada septembra Tiesnešu konferencē ievēlēto Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekļu pilnvaru termiņa beigām tiesnešiem jāpārvēl Tiesnešu disciplinārkolēģija.

Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvā ir četri Augstākās tiesas tiesneši, divi apgabaltiesu priekšsēdētāji, divi rajonu (pilsētu) tiesu priekšsēdētāji un divi zemesgrāmatu nodaļu priekšnieki. Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekļus uz četriem gadiem ievēlē tiesnešu konference, aizklāti balsojot.

12.septembra neklātienes konferencē tiesnešiem jāpārvēl arī viens loceklis Tiesnešu ētikas komisijā un viens loceklis Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā.

Tiesnešu ētikas komisijas loceklis jāpārvēl tādēļ, ka Administratīvās apgabaltiesas tiesnesei Anitai Kovaļevskai beidzas četru gadu pilnvaru termiņš darbam komisijā. Tā kā 2010.gadā viņa bija ievēlēta no rajona (pilsētas)  tiesu tiesnešu izvirzīto kandidātu vidus, tad arī tagad kandidatūras izvirzīs rajona (pilsētas) tiesneši, bet balsos visu instanču tiesneši. Kandidāts var būt no jebkuras instances tiesas.

Savukārt Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas loceklis no Augstākās tiesas civiltiesnešu vidus jāpārvēl tādēļ, ka Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājam Gunāram Aigaram beidzas tiesneša amata pildīšanas maksimālā vecuma termiņš. Tā kā Gunārs Aigars ir arī Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšsēdētājs, kolēģijai no sava vidus būs jāizvēlas jauns priekšsēdētājs.

Par tiesnešu e-konferences vadītāju 12.septembrī Tieslietu padome noteica Aiju Orniņu – Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētāju, par sekretāri – Ilzi Ieviņu – Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi.

Kandidātus pašpārvaldes institūcijām tiesneši varēs pieteikt līdz 9.septembrim, balsošana un vēlēšanu rezultātu apkopošana notiks 12.septembrī.

Lēmumus Tieslietu padome pieņēma rakstveida procesā 15.jūlijā