11.novembra sēdē Tieslietu padome atbalstīja Augstākās tiesas priekšlikumu no 2014.gada 1.janvāra mainīt tiesnešu kopskaitu Augstākās tiesas departamentos un palātās, nosakot, ka no 53 Augstākās tiesas tiesnešiem 30 ir departamentu tiesneši un 23 – palātu tiesneši. Augstākās tiesas departamentos tiesnešu kopskaits palielināts par diviem tiesnešiem, vienlaikus samazinot tiesnešu skaitu palātās.

Tiesnešu skaita palielināšana nepieciešama Civillietu departamentā, kurā uzkrājies vislielākais lietu skaits. Savukārt Krimināllietu tiesu palātā, gatavojoties reorganizācijai un palātas darbības izbeigšanai ar 2014.gada 31.decembri, ir izveidojušās vakantas tiesnešu amata vietas, kas turpmāk netiks aizpildītas.

Tāpat Tieslietu padome atbalstīja Tieslietu ministrijas lūgumu un izteiks priekšlikumu Saeimai par tiesnešu kopskaita noteikšanu rajona (pilsētas) tiesās, paredzot, ka ar 2014.gada 1.janvāri rajonu (pilsētu) tiesās ir 406 tiesneši, tajā skaitā Administratīvajā rajona tiesā – 46 tiesneši.

Līdz ar to rajona (pilsētu) tiesu tiesnešu skaits tiktu palielināts par 11 tiesnešiem, un tas risinātu divas prioritātes – „tīro tiesu instanču” ieviešanu un lietu izskatīšanas termiņu samazināšanu.

„Tīro tiesu instanču” ieviešanai paredzēts finansējums papildus piecu tiesas sastāvu izveidošanai rajonu (pilsētu) tiesās, lai apgabaltiesas kā pirmās instances tiesas kompetencē ietilpstošās civillietas nodotu rajonu (pilsētu) tiesām.

Savukārt lietu izskatīšanas termiņu samazināšanai paredzēts finansējums papildus sešu tiesas sastāvu izveidošanai – par piecām tiesneša amata vietām palielinot Rīgas apgabaltiesas darbības teritorijā esošo tiesu tiesnešu skaitu un par vienu vietu palielinot Jelgavas tiesas tiesnešu skaitu, tādējādi nodrošinot Jelgavas tiesas darbu pie papildus noslodzes. Ar 2013.gada 18.aprīļa grozījumiem Civilprocesa likumā Jelgavas tiesa noteikta kā vienīgā rajona (pilsētas) tiesa, kurai ir piekritīgas lietas par kapitālsabiedrību dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmumu atzīšanu par spēkā neesošiem.        

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211