Saskaņā ar pirmās instances tiesu teritoriālo reformu 2018.gada 1.februārī tiks reorganizēta Talsu rajona tiesa, Kuldīgas rajona tiesa, Saldus rajona tiesa un Ventspils tiesa un to sastāvā ietilpstošās zemesgrāmatu nodaļas, pievienojot tās Liepājas tiesai un attiecīgi tās sastāvā esošajai zemesgrāmatu nodaļai un mainot tiesas nosaukumu – Kurzemes rajona tiesa un attiecīgi – Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļa.

Tieslietu padome pieņēma lēmumus par Ventspils tiesas, Talsu rajona tiesas, Saldus rajona tiesas un Kuldīgas rajona tiesas un to sastāvā ietilpstošo zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu pārcelšanu darbā Kurzemes rajona tiesā un Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā ar 1.februāri.

Pārcelti tiek Ventspils tiesas tiesneši Ilona Rudzīte, Olga Macpane, Sarmīte Lucava, Igors Kligačs, Ivars Ķiploks, Andrejs Grūbe, Ilze Fišere un Sandra Eglīte, Talsu rajona tiesas tiesneši Ilze Valbaka, Vineta Pavlovska, Alvis Jēkabsons un Ainars Feldmanis, Saldus rajona tiesas tiesneses Sigita Ozola, Selga Lapejeva, Inta Kalniņa un Gunita Galiņa, Kuldīgas rajona tiesas tiesneses Anita Simsone, Liena Jansone, Anda Brīze un Daina Alksne.

Tāpat uz Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļu pārceltas šo tiesu zemesgrāmatu nodaļu tiesneses Dace Riekstiņa, Anda Niedola, Baiba Volfa-Riekstiņa, Jolanta Āboliņa, Renāte Dzeniņa, Anželika Drekslere, Odeta Turka un Dina Rīna.

 

Nosaka tiesnešu skaitu rajonu (pilsētu) tiesās

Ņemot vērā Kurzems tiesu apgabala tiesu reorganizāciju, Tieslietu padome noteica tiesnešu skaitu rajona (pilsētu) tiesās un to sastāvā ietilpstošajās zemesgrāmatu nodaļās no 2018.gada 1.februāra.

Kurzemes rajona tiesā noteiktais tiesnešu skaits ir 36, tās zemesgrāmatu nodaļā 11 tiesneši.

Latgales tiesu apgabalā ir divas rajona tiesas – Daugavpils tiesa ar 20 tiesnešiem un 6 tiesnešiem zemesgrāmatu nodaļā un Rēzeknes tiesa ar 15 tiesnešiem un 4 zemesgrāmatu nodaļas tiesnešiem.

Trīs Rīgas pilsētas pirmās instances tiesās strādā 102 tiesneši un 20 zemesgrāmatu tiesneši, Administratīvajā rajona tiesā 43 tiesneši.

Vidzemes un Zemgales tiesu apgabala rajona (pilsētu) tiesas šobrīd vēl ir ar nelielu tiesnešu skaitu, taču arī tās tiks reorgaizētas attiecīgi 15.februārī un 1.martā.

Pavisam Latvijā pirmās instances tiesās ir 405 tiesneši – 328 tiesneši rajona (pilsētu) tiesās un 77 tiesneši to zemesgrāmatu nodaļās.

Lēmumus Tieslietu padomes pieņēma rakstveida procesā 29.janvārī.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211