Augstākās tiesas mājaslapas Judikatūras sadaļā nolēmumu arhīva klasifikatoros jūnijā pievienoti septiņi Administratīvo lietu departamenta nolēmumi (iekavās aiz virsraksta norādīta nolēmuma klasifikācija pēc lietu kategorijām).

Pievienoti klasifikatoros ar virsrakstu un tēzēm

 

Tēze:
Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 5.panta 1.punkta „c” apakšpunkts un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 252.pants prasa, lai personas aizturēšana (brīvības atņemšana) būtu samērīga, proti, lai tā tiktu piemērota tikai kā galējais līdzeklis, kad citi pieejamie līdzekļi ir izsmelti vai tie acīmredzami nesniegtu vajadzīgo rezultātu.

Iestādei ir pienākums pārliecinoši pierādīt, ka personas aizturēšana konkrētajā gadījumā ir bijusi samērīga jeb, citiem vārdiem sakot, tā konkrētajos apstākļos ir bijusi patiešām nepieciešama.

Tēze:
Komisijas 2016.gada 26.februāra Īstenošanas regulas Nr. 2016/278 ar ko atceļ galīgo antidempinga maksājumu, kas noteikts dažu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes dzelzs vai tērauda savienotājelementu importam un attiecināts arī uz dažu dzelzs vai tērauda savienotājelementu importu, ko veic, tos nosūtot no Malaizijas un deklarējot vai nedeklarējot kā Malaizijas izcelsmes ražojumus 2.punktā noteiktais, ka antidempinga maksājumu atcelšanu piemēro no šīs regulas spēkā stāšanās datuma un tā nevar būt par pamatu līdz minētajam datumam iekasēto maksājumu atmaksāšanai, atbilst Eiropas Savienības likumdevēja skaidri norādītai izpratnei, ka Pasaules Tirdzniecības organizācijas Strīdu izšķiršanas padomes ziņojumos ietverto rekomendāciju īstenošanai jābūt vērstai uz nākotni.

Tēze:
Lai atzītu uzņēmuma pārejas faktu un secinātu, ka ir notikusi uzņēmuma vai uzņēmuma patstāvīgas daļas nodošana, ir būtiski konstatēt, ka ieguvējam ir pārgājis tāds uzņēmuma elementu kopums, kas ir pietiekams patstāvīgas, neatkarīgas saimnieciskās darbības veikšanai. Līdz ar to faktisko apstākļu izvērtējums šajā kontekstā veicams, apsverot, vai ieguvējam ir nodots viss, kas ir nepieciešams pastāvīgai saimnieciskās darbības turpināšanai. Savukārt tas, kāds elementu kopums ir pietiekams, ir atkarīgs no konkrētā saimnieciskās darbības veida.

Tēze:
Personai kā zemes īpašniecei ir tiesības prasīt, lai Valsts vides dienests izdotu administratīvo aktu, ar kuru patiesajam atkritumu radītājam tiktu uzlikts pienākums nodot apsaimniekotājam atkritumus, kuri prettiesiski novietoti personas zemes īpašumā tam neparedzētā vietā. Attiecīgi Valsts vides dienesta atteikums izdot šādu administratīvo aktu skar personas tiesiskās intereses un ir pārsūdzams tiesā.

 

Pievienoti klasifikatoros tikai ar virsrakstu (bez tēzēm)