Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 6.decembrī izskatīja biedrības "Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība" (turpmāk – AKKA/LAA) un Konkurences padomes kasācijas sūdzības strīdā par biedrībai piemēroto Ls 45 645,83 sodu. Tiesa uzklausīja procesa dalībniekus par iesniegtajām kasācijas sūdzībām un Eiropas Savienības Tiesas sniegtajām atbildēm uz Augstākās tiesas uzdotajiem prejudiciālajiem jautājumiem lietā. Augstākā tiesa noteica, ka spriedums lietā būs pieejams 2018.gada 5.janvārī.

Konkurences padome bija saskatījusi pārkāpumus AKKA/LAA darbībā, piemērojot autoratlīdzības tarifus par mūzikas publisku atskaņošanu veikalos un pakalpojumu sniegšanas vietās. Ar 2013.gada 2.aprīļa lēmumu Konkurences padome konstatēja pieteicējas – biedrības AKKA/LAA – darbībās Konkurences likuma 13.panta pirmās daļas 4.punktā un Līguma par Eiropas Savienības darbību 102.panta „a” apakšpunktā noteiktā aizlieguma pārkāpumu (ļaunprātīgi izmantojusi dominējošu stāvokli) un uzlika naudas sodu Ls 45 645,83 apmērā. Aprēķinot pēdējā finanšu gada apgrozījumu naudas soda noteikšanai, Konkurences padome ieskaitīja apgrozījumā arī savākto atlīdzību, kas tiek nodota autoriem, norādot, ka biedrību neto apgrozījums konkurences tiesībās jāaprēķina pēc līdzīgiem principiem kā kapitālsabiedrībām, nodrošinot, ka naudas soda aprēķināšana netiek piemērota atšķirīgi atkarībā no tirgus dalībnieka juridiskās formas.

Pieteicēja iesniedza pieteikumu tiesā, lūdzot atcelt Konkurences padomes lēmumu.

Ar Administratīvās apgabaltiesas 2015.gada 9.februāra spriedumu pieteikums apmierināts daļēji. Tiesa atzina, ka Konkurences padome ir pamatoti konstatējusi nepamatoti augstu tarifu piemērošanu autoru muzikālo darbu izmantojumam veikalos un pakalpojumu sniegšanas vietās. Vienlaikus tiesa atcēla Konkurences padomes lēmumu daļā par pieteicējai uzlikto naudas sodu un uzlika pienākumu Konkurences padomei divu mēnešu laikā no sprieduma spēkā stāšanās izdot jaunu administratīvo aktu, uzliekot pieteicējai no jauna aprēķināt naudas sodu, ievērojot spriedumā konstatētos faktus un juridiskos apsvērumus.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv