Senāta Administratīvo lietu departaments 25.martā atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu administratīvajā lietā, kurā tiek risināts strīds starp pieteicēju un Patērētāju tiesību aizsardzības centru. Iepazīstoties ar lietas apstākļiem un izskatīšanas gaitu, Senāts atzina, ka apgabaltiesa, ievērojot savu kompetenci, nav pienācīgi uzraudzījusi to, kā pirmās instances tiesā tika ievērotas pieteicējas procesuālās tiesības uz lietas izskatīšanu tiesā mutvārdu procesā un tiesības piedalīties to pierādījumu pārbaudē un novērtēšanā, ar kuriem pamatots tiesas spriedums. Tāpēc Senāts spriedumu atcēla un nodeva lietu jaunai izskatīšanai Administratīvajā apgabaltiesā.

Senāts konstatēja, ka pirmās instances tiesa, ievērojot pieteicējas lūgumu, lietu sākotnēji skatījusi mutvārdu procesā. Tiesas sēdē tiesa paziņojusi nolēmuma sastādīšanas datumu, bet tad atbilstoši Administratīvā procesa likumā noteiktajam atsākusi lietas izskatīšanu pēc būtības papildu pierādījumu iegūšanai. Tiesa turpinājusi lietas izskatīšanu rakstveida procesā, lietai pievienojot Paterētāju tiesību aizsardzības centram pieprasītu dokumentu.

Senāts spriedumā norāda – tā kā pirmās instances tiesa, ievērojot pieteicējas lūgumu par lietas izskatīšanu mutvārdu procesā, lietu izskatīja tiesas sēdē, tai atbilstoši Administratīvā procesa likuma 244.panta otrajai daļai pēc lēmuma pieņemšanas par lietas izskatīšanas atsākšanu lietas izskatīšana bija jāturpina tiesas sēdē, nevis rakstveida procesā, jo pieteicēja nebija mainījusi viedokli par lietas izskatīšanu mutvārdu procesā.

Tāpat Senāts norāda, ka, pievienojot lietai Patērētāju tiesību aizsardzības centra iesniegto pierādījumu, tika pārkāptas pieteicējas tiesības piedalīties to pierādījumu pārbaudē un novērtēšanā, ar kuriem pamatots tiesas spriedums, jo pirmās instances tiesa nav informējusi pieteicēju par jauna rakstveida pierādījuma pievienošanu lietas materiāliem un par minētā pierādījuma saturu, kā arī nav devusi pieteicējai iespēju sniegt paskaidrojumus par papildu iegūto pierādījumu.

Vienlaikus Senāts norāda, ka apgabaltiesai, ievērojot savu kompetenci, jānovērtē, vai tā, izskatot lietu no jauna, var novērst pirmās instances tiesas pieļautos procesuālos pārkāpumus.

Senāta spriedums. Lieta Nr. SKA-76/2021 (A420303616)

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv