Senāta Administratīvo lietu departaments 4.novembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu par pieteicējai noteikto iedzīvotāju ienākuma nodokli valsts, sociālajām apdrošināšanas obligātajām iemaksām un soda naudu.  Minētais uzrēķins bija noteikts, tāpēc, ka Valsts ieņēmumu dienests uzskatīja, ka nav uzrādīta visa informācija par darbinieku nostrādāto darba laiku un samaksu, nav pilnā apmērā aprēķināta piemaksa par nostrādātajām stundām svētku dienās un, atbrīvojot darbiniekus, nav aprēķināta un izmaksāta atlīdzība par neizmantoto atvaļinājumu.

Senāts atzina, ka piemērojamās tiesību normas – likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 31.2panta 1.1daļas un likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” 16.1panta 1.1daļas – neaptver gadījumu, kad nav šaubu, ka darba devējs attiecīgās izmaksu nav veicis un tāpēc nav aprēķinājis iedzīvotāju ienākuma nodokli un nav veicis sociālās iemaksas. Lieta nodota jaunai izskatīšanai Administratīvajā apgabaltiesā.

Apgabaltiesai no jauna ir jāvērtē Valsts ieņēmumu dienesta tiesības aprēķināt iedzīvotāju ienākumu nodokļa soda naudu trīskāršā nodokļa apmērā, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un soda naudu trīskāršā obligāto iemaksu apmērā, ja darba devējs nav aprēķinājis un izmaksājis darbiniekam daļu no darba samaksas, un nav konstatēta darba devēja negodprātīga rīcība, slēpjot patiesi izmaksāto ienākumu.

Lietā ir šādi faktiskie apstākļi:

Valsts ieņēmumu dienests pieteicējai – SIA “Fontaine.Ent.” – veica pievienotās vērtības nodokļa, iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu auditu. Pārbaudes rezultātā tika konstatēti vairāki pārkāpumi, proti, ka nav aprēķinātas visas darba stundas darbiniekiem, darbs svētku dienās, atlīdzības par atvaļinājumiem.  Valsts ieņēmumu dienests pieteicējai papildu nomaksai budžetā aprēķināja Iedzīvotāju ienākuma nodokli 973,78 euro, tā soda naudu 5091,89 euro un nokavējuma naudu 81,88 euro, Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 4208,22 euro, to soda naudu 8080,5 euro un nokavējuma naudu 439,88 euro.

Administratīvā apgabaltiesa noraidīja pieteicējas pieteikumu par Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma atcelšanu.

Lieta Nr. SKA-64/2020; A420125216

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv