Senāta Administratīvo lietu departaments 31.maijā atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, atzīstot, ka apgabaltiesai no jauna jāizskata Ventspils pilsētas domes opozīcijas deputātu pieteikums par pienākuma uzlikšanu Ventspils pilsētas domei komisijas, padomes un darba grupas veidot, nodrošinot pieteicējiem iespēju būt tajās pārstāvētiem atbilstoši proporcionalitātes  principam.

Izskatāmajā lietā ir strīds par to, vai Ventspils pilsētas domei ir nosakāms pienākums, veidojot komisijas, padomes un darba grupas, nodrošināt opozīcijas jeb mazākuma deputātiem iespēju būt proporcionāli pārstāvētiem minētajās pārvaldes vienībās.

Senāts atzina, ka pretēji Ventspils pilsētas domes uzskatam no proporcionālām vēlēšanām izrietošais proporcionalitātes jeb proporcionālas pārstāvības princips var tikt attiecināts ne tikai uz domes komitejām, bet arī uz domes komisijām.`Senāts uzsvēra, ka proporcionalitātes princips ir vispārējs tiesību princips, kas tiesiskā valstī ir jāievēro proporcionālu vēlēšanu rezultātā ievēlētai pašvaldības domei, organizējot pašvaldības domes darbību. Atbilstoši minētajam principam domei darbs ir jāorganizē tā, lai ikvienam deputātam būtu nodrošināta pienācīga iespēja piedalīties domes darbā, proti, lai ikvienam deputātam būtu nodrošināta pienācīga iespēja īstenot brīvo pārstāvības mandātu. Senāts secināja, ka tas, vai proporcionalitātes princips attiecībā uz komisiju veidošanu ir vai nav jāpiemēro, pamatā ir atkarīgs no pašvaldībā faktiski izveidotās domes darbības sistēmas un komisiju lomas tajā. Ja pašvaldība ir izveidojusi tādu sistēmu, ka pašvaldības deputāti savus pienākumus var pilnvērtīgi īstenot tikai tad, ja tie piedalās arī komisiju darbā, domei ir pienākums nodrošināt proporcionalitātes principa ievērošanu. Tādējādi tas, vai pieteicējiem ir tiesības pieprasīt domes komisiju (vai analogi – arī citu domes izveidotu institūciju) sastāva veidošanu atbilstoši proporcionalitātes principam, ir atkarīgs no tā, kā faktiski norisinās domes darbs.

Vienlaikus Senāts atzina, ka apgabaltiesa minēto nav pienācīgi pārbaudījusi un tās spriedums nav pienācīgi pamatots. Apgabaltiesa spriedumā bija secinājusi, ka veids, kādā Ventspils pilsētas pašvaldībā tiek organizēts deputātu darbs, tikai formāli atbilst normatīvajos aktos noteiktajam un pieteicējiem, ja tie nav komisiju sastāvā, tiek liegta iespēja pilnvērtīgi piedalīties domes darbā. Tomēr tiesa šo secinājumu bija balstījusi tikai uz viena gadījuma – mazākuma deputātu priekšlikumu 2019.gada budžeta projektam virzības – analīzi. Tiesa spriedumā nebija argumentējusi, kāpēc secinājumu par mazākuma deputātu faktiskajām iespējām pilnvērtīgi piedalīties domes darbā varētu izdarīt no viena atsevišķa gadījuma aplūkošanas.

Senāts arī atzina, ka apgabaltiesa nav pienācīgi pamatojusi, kāpēc tā noraidījusi pieteicēju pieteikumu par proporcionalitātes principa ievērošanu, veidojot domes padomes un darba grupas. Senāts secināja, ka tiesa nav argumentējusi, kāpēc pieteicēju saistībā ar domes padomēm un darba grupām norādītie apstākļi nav tādi, kas liecina par pieteicēju kā opozīcijas deputātu tiesību aizskārumu. Tiesa bija tikai norādījusi, ka pieteicēju sniegtais pamatojums nav pietiekams, bet nebija norādījusi – kāpēc.

Senāts šādu tiesas sprieduma pamatojumu atzina par nepietiekamu.

Senāta spriedums. Lieta Nr. SKA-455/2021; A420254618

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv