Senāta Administratīvo lietu departaments 9.aprīlī, izskatot Iecavas novada domes kasācijas sūdzību, atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apmirināts SIA „JOKER LTD” pieteikums par totalizatora vai derību vietas atvēršanu Iecavā. Senāta ieskatā tiesas veiktais izvērtējums nav pietiekams. Senāts spriedumā norāda – lemjot par labvēlīga administratīvā akta izdošanu, tiesa nevar aprobežoties vienīgi ar jau izdotajā administratīvajā aktā ietverto pamatojumu, ja tas neaptver visus būtiskos apstākļus. Tai ir jāizvērtē, vai nepastāv tiesiski šķēršļi akta izdošanai.  Tāpēc Senāts apgabaltiesas spriedumu atcēla un lietu nosūtīja jaunai izskatīšanai pēc būtības.

Senāts spriedumā norāda, ka pašvaldības novērtējumam attiecībā uz totalizatora un derību organizēšanas vietu atvēršanu izvirzāmas tādas pašas prasības, kā lemjot par atļaujām citu azartspēļu gadījumā. Tas nozīmē, ka pašvaldībai, piepildot ar saturu nenoteikto juridisko jēdzienu „būtisks valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārums”, visi konkrēto vietu raksturojošie apstākļi jāvērtē kompleksi, vienlaikus raugoties, vai azartspēļu pakalpojumu sniegšanas iespēja attiecīgajā administratīvajā teritorijā faktiski netiek izslēgta, pamatojot šādu lēmumu ar vispārīgu vērtību aizsardzību.

Senāts spriedumā atsaucas uz Eiropas Savienības Tiesas un Senāta praksi, no kuras izriet, ka komersanta pakalpojumu sniegšanas brīvību var ierobežot, ievērojot samērīgumu un nediskriminējošā veidā. 

Iecavas novada dome, lemjot, ka pieteicējai nav izsniedzama atļauja totalizatoru un derību organizēšanai konkrētajā vietā, atsaukusies uz sabiedrības kustības lielu intensitāti (aktivitāti), kultūras, izglītības, reliģisko organizāciju iestāžu un daudzdzīvokļu ēku tuvumu, iedzīvotāju negatīvu attieksmi pret azartspēlēm, kā arī pašvaldības deklarētajiem pilsētas attīstības mērķiem un perspektīvu. Senāts atzina, ka apgabaltiesas šos apstākļus nav novērtējusi pietiekami, turklāt nav ņēmusi vērā pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktos ierobežojumus azartspēļu organizēšanas vietu izvietošanai Iecavas sabiedriskā centra teritorijā.

Vienlaikus Senāts, tāpat kā apgabaltiesa, norādīja uz pretrunīgo Iecavas novada domes nostāju, jo lietā ir ziņas, ka netālu atrodas citam komersantam piederoša spēļu zāle, kuras atvēršanai atļauja izsniegta agrāk. Tas var radīt šaubas, vai pašvaldības noteiktais ierobežojums ir balstīts patiesos nolūkos rūpēties par iedzīvotāju interesēm, kā arī par vienlīdzīgas attieksmes principa ievērošanu.

Lietā ir turpmāk minētie apstākļi:

Iecavas novada dome atteica pieteicējai SIA „JOKER LTD” izsniegt atļauju totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanai Iecavā, jo tas būtiski aizskartu pašvaldības iedzīvotāju intereses.

Apgabaltiesa, izskatot pieteicējas pieteikumu par atļaujas izsniegšanu, atzina, ka likumdevējs derību likmju pieņemšanas vietām vai totalizatoram ir noteicis vieglākas prasības. Attiecīgi pašvaldībai savs aizliegums ierīkot totalizatora vai derību pieņemšanas vietu ir vēl jo rūpīgāk jāpārdomā un jāmotivē. Izvērtējot Iecavas novada domes konstatētos apstākļus un veiktos apsvērumus, apgabaltiesa uzskatīja, ka pašvaldība atteikumu nav pietiekami pamatojusi – pašvaldība nebija konstatējusi būtisku iedzīvotāju interešu aizskārumu. Līdz ar to apgabaltiesas ieskatā pašvaldībai nebija pamata liegt totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanu.

Lieta SKA-407/2019; A420154016

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv