Senāta Administratīvo lietu departaments 7.februārī negrozīja Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru atstāts spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums strīdā par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu projektiem, kuri vērsti uz meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanu. Senāts atzina par nepamatotu pieteicējas argumentu, ka  Ministru Kabineta noteikumi, kas paredz piešķirt projekta iesniegumam punktu skaitu atkarībā no īpašumā esošās meža platības, ir neatbilstošs tiesiskās vienlīdzības principam.

Izskatāmajā lietā ir strīds par Ministru kabineta 2015.gada 4.augusta noteikumu Nr. 455 „Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” īstenošanai” 6.pielikuma 4.punktā minēto kritēriju. Viens no kritērijiem, pēc kuriem projektu iesniegumus izvērtē, sadalot pieejamo ierobežoto finansējumu, ir atbalsta pretendenta īpašumā esošā meža platība. Augstāks punktu skaits tiek piešķirts pretendentiem, kuru īpašumā ir mazāka meža platība. Lauku atbalsta dienests, citastarp piemērojot minēto kritēriju, noraidīja pieteicējas, sabiedrības ar ierobežotu atbildību „J2”, projekta iesniegumu, finansējuma trūkuma dēļ pēc projektu sarindošanas atbilstoši projektu atlases kritērijiem. Administratīvā apgabaltiesa pieteikumu noraidīja, atzīstot, ka kritērijs nav pretrunā ar tiesiskās vienlīdzības principu.

Senāts pievienojās apgabaltiesas sprieduma motivācijai šajā jautājumā, norādot, ka priekšrocību piešķiršana, ierobežota atbalsta apstākļos sarindojot projekta iesniegumus, ja tā atbilst leģitīmiem mērķiem, ir atbilstoša tiesiskās vienlīdzības principam. Senāts spriedumā vērsa uzmanību uz to, ka ierobežota finansējuma sadalē vienmēr būs jāievēro kādi atlases kritēriji un jāsarindo projektu iesniegumi pēc prioritātēm. Senāta ieskatā apgabaltiesa ir pienācīgi pārbaudījusi un izskaidrojusi, kāpēc konkrētais kritērijs ir pieļaujams un piemērots. Senāts atzina par pamatotu apgabaltiesas secinājumu, ka personām ar mazāku kapitālu (mežu) ir ierobežotas iespējas attiecīgās saimnieciskās darbības ietvaros iegūt lielus apgrozāmos līdzekļus, ko varētu attiecīgi ieguldīt tālākajā attīstībā. Līdz ar to zināmu priekšrocību piešķiršanai mazo meža platību īpašniekiem ir leģitīms mērķis.

Turklāt Senāts atzina par pamatotu apgabaltiesas secinājumu, ka pieteicēja netika šā kritērija dēļ izslēgta no pretendēšanas uz finansējumu un kopējais projekta novērtēšanas rezultāts veidojas atkarībā no vairākiem citiem kritērijiem.

Senāta spriedums. Lieta Nr.SKA-165/2022 (A420243718)

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv