Senāta Administratīvo lietu departaments 31.augustā atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteicējas – SIA „NRDATA POS” – pieteikums un atstāts spēkā SIA „Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” Metroloģijas biroja lēmumus par atteikumu sertificēt divu veidu alkometru tipus.

Lietā izskatāmais tiesību jautājums bija par to, vai SIA „Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” Metroloģijas birojs bija tiesīgs prasīt iesniegt alkometru tipa testēšanas pārskatus, kas atbilst Starptautiskās reglamentētās metodoloģijas organizācijas (International Organization of Legal Metrology) rekomendācijai OIML R126:2012 „Elpas analizatori (pierādījuma)”, un nevērtēt pieteicējas iesniegumus par alkometru tipu apstiprināšanu atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumi Nr. 977 „Prasības mēraparātiem, ar kuriem nosaka alkohola koncentrāciju personas izelpotajā gaisā”.

Senāts spriedumā seciājis, ka likumdevējs ir izvēlējies jautājumu par alkometru tipa pārbaudes metodoloģiju savos normatīvajos aktos neregulēt, bet izmanot vadlīnijas, kuras apstiprinājusi Metodoloģijas organizācija, kuras asociētā dalībvalsts ir arī Latvija. Vadlīnijas paredz instrumentu pārbaudes metodes, lai pārliecinātos par to atbilstību prasībām. Vadlīnijas nosaka, piemēram, ierīces vizuālu pārbaudi, instrumenta darbības testēšanu dažādos apstākļos (dažādās temperatūrās, gaisa mitrumos, atmosfēras spiedienos) un citas metodes. Vadlīnijās arī aprakstīti apstākļi, kas jāņem vērā testu vērtēšanā.

Senāts lietu mutvārdu procesā tiesas sēdē skatīja 8.augustā un tajā Metroloģijas biroja pārstāvji atzina, ka testēšanas pārskati var arī nebūt sagatavoti tieši tā, kā to nosaka Metroloģijas rekomendācija, – der arī citas standartizētas metodes, kuras metodoloģija ir līdzvērtīga šai rekomendācijā ieteiktajai un kas ļauj pārliecināties par alkometru atbilstību. Tādējādi noteikumos lietotie vārdi var piemērot attiecas uz pieteicēju, kas var iesniegt testēšanas pārskatus, kas atbilst Metroloģijas rekomendācijas prasībām, bet var iesniegt arī citādus pārskatus, ja vien tie dod iespēju iestādei pārliecināties, ka no šiem pārskatiem izriet, ka alkometri atbilst noteiktajām prasībām (tehniskajiem parametriem).

Lietā arī nebija ziņu, ka pieteicēja birojam būtu iesniegusi līdzvērtīgus testēšanas pārskatus.

Senāts spriedumā arī vērsis uzmanību uz apstākli, ka pieteicējai vispārīgi bija zināms, ka birojs pārbauda alkometru atbilstību prasībām, tieši izmantojot Metroloģijas rekomendācijā ieteikto metodoloģiju: kā konstatējusi tiesa, iepriekš pieteicēja ir iesniegusi šai rekomendācijai atbilstošus testēšanas pārskatus.

Senāta spriedums. Lieta Nr.SKA-327/2022 (A420144618). 

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv