Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments 16.janvārī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par labvēlīga administratīvā akta izdošanu par tehniskā palīglīdzekļa piešķiršanu un par nemantiskā kaitējuma atlīdzināšanu. Senāts atzīst, ka apgabaltiesa veikusi visaptverošu vērtējumu par pieteicējas ārstēšanos ārstniecības iestādē un par viņas iespējām ierasties SIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”” tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai. Apgabaltiesa pārbaudījusi visus lietā būtiskos apstākļus, tās secinājumi ir balstīti uz faktiem, kā arī ir savstarpēji saskanīgi. Līdz ar to Senātam nerodas šaubas, ka apgabaltiesa nonākusi pie pareiza lietas iznākuma.

Atbilstoši lietas apstākļiem SIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”” pieteicējai nosūtīja pirmo uzaicinājumu ierasties uz Funkcionēšanas novērtēšanas komisiju. Tā kā pieteicēja viena mēneša laikā centrā neieradās, centrs nosūtīja atkārtotu uzaicinājumu ierasties tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai. Ar SIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”” Tehnisko palīglīdzekļu centra lēmumu pieteicēja tika svītrota no rindas tehniskā palīglīdzekļa – elektriskā ratiņkrēsla – saņemšanai. Lietā ir strīds par to, vai pastāv pamats pieteicējas atjaunošanai rindā sakarā ar viņas ambulatoru ārstēšanos.

Tā kā pēc pirmā uzaicinājuma saņemšanas personai ir vesels mēnesis, savukārt pēc otrreizējā uzaicinājuma vēl divas nedēļas, lai saskaņotu ierašanos centrā sev piemērotā laikā, Senāts atzīst, ka iemesli, kuru dēļ persona var neierasties centrā (un tādējādi saglabāt savu vietu rindā), nedrīkst būt patvaļīgi. Bez pamatota iemesla ilgstoši neierodoties saņemt tehnisko palīglīdzekli, persona traucē citu rindā gaidošo personu iespējas saņemt tām vajadzīgo labumu.

Senāts spriedumā norāda, ka pieteicēja līdz pat savai svītrošanai no rindas neiesniedza centram nekādus pierādījumus, kas attaisnotu neierašanos. Senāta ieskatā, persona iestādes pretimnākšanu var pamatoti gaidīt tikai tiktāl, ciktāl persona pati godprātīgi dara visu nepieciešamo, lai saglabātu savu vietu rindā. Šajā gadījumā tas nozīmēja, ka pieteicējai bija pienākums iesniegt centram pierādījumus par savu ārstēšanos. Tādēļ apgabaltiesa pareizi secināja, ka, nesaņemot nekādu pārbaudāmu informāciju par pieteicējas neierašanās iemesliem, centrs pamatoti svītroja pieteicēju no rindas tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai.

Turklāt Senāts spriedumā norāda, ka, neraugoties uz svītrošanu, personai ir tiesības tikt atjaunotai rindā, ja otrreizējā uzaicinājuma saņemšanas laikā tā ir ārstējusies ārstniecības iestādē un to apliecina ārstniecības iestādes izsniegts dokuments. Senāts atzīst par pamatotu apgabaltiesas secinājumu, ka dokumenti neapliecina, ka pieteicēja nevarēja ierasties centrā vai ka viņas veselības stāvoklis pilnībā liedza pārvietoties.

Lieta SKA-209/2020; A420270216

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv