Senāta Administratīvo lietu departaments 28.maijā atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru par tiesisku atzīts Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes lēmums neizsniegt pieteicējam pastāvīgās uzturēšanās atļauju. Senāts atzina par pamatotu apgabaltiesas secinājumu, ka attiecībā uz pieteicēju nav konstatējuma Imigrācijas likumā noteikto kritēriju izpilde pastāvīgās uzturēšanās atļaujas izsniegšanai, proti, viņa uzturēšanos Latvijā nevar atzīt par nepārtrauktu, jo pieteicējs pēdējo piecu gadu periodā ārpus Latvijas uzturējies ilgāk par gadu.

Imigrācijas likuma 24.panta astotā daļa nosaka divus kritērijus, vadoties no kuriem uzturēšanās Latvijas Republikā atzīstama par nepārtrauktu, t.i., prombūtne no Latvijas Republikas pēdējo piecu gadu periodā nav bijusi ilgāka par sešiem secīgiem mēnešiem vai kopā nepārsniedz vienu gadu.

Izskatāmajā lietā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes lēmumu pieteicējam atteikts izsniegt pastāvīgās uzturēšanās atļauju. Lēmums pamatots ar to, ka pieteicējs ir atradies prombūtnē vairāk nekā vienu gadu pēdējo piecu gadu laikā pirms pēdējās termiņuzturēšanās atļaujas termiņa beigām. Nepiekrītot minētajam, pieteicējs iesniedza administratīvajā tiesā pieteikumu par lēmuma atcelšanu.

Senāts spriedumā atzina, ka, konstatējot vienu no Imigrācijas likuma 24.panta astotajā daļā norādītajām alternatīvajām pazīmēm, proti, pieteicēja atrašanās ārpus Latvijas ilgāk par vienu gadu, ir pietiekošs pamats, lai atzītu, ka ir iestājušās šajā likumā paredzētās sekas – pieteicēja uzturēšanās Latvijā nav atzīstama par nepārtrauktu.

Senāta spriedums. Lieta Nr. SKA-146/2021; A420252817

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kata@at.gov.lv