Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments 31.maijā atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteicēja pieteikums atcelt Ekonomikas ministrijas lēmumu par būvprakses sertifikāta anulēšanu ēku konstrukciju projektēšanā sakarā ar pieļautiem normatīvo aktu pārkāpumiem būvprojekta ekspertīzes veikšanā daudzstāvu dzīvojamai ēkai un tirdzniecības centram Rīgā, Priedaines ielā 20. Senāta spriedums nav pārsūdzams.

Latvijas Būvinženieru savienības Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcija nolēma pieteicējam anulēt būvprakses sertifikātu ēku konstrukciju projektēšanā. Ekonomikas ministrija ar 2014.gada 28.maija lēmumu atstāja negrozītu minēto sertificēšanas institūcijas lēmumu. Lēmums pamatots ar to, ka pieteicējs ir pieļāvis ar būvniecību saistīto normatīvo aktu pārkāpumus būvprojekta (daudzstāvu dzīvojamai ēkai un tirdzniecības centram Rīgā, Priedaines ielā 20) ekspertīzes veikšanā.

Ar Administratīvās apgabaltiesas 2018.gada 15.marta spriedumu, izskatot lietu atkārtoti, noraidīts pieteicēja pieteikums par Ekonomikas ministrijas lēmuma atcelšanu daļā par būvprakses sertifikāta ēku konstrukciju projektēšanā anulēšanu.

Senāts, izskatot pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, nesaskata kļūdas apgabaltiesas veiktajā pierādījumu novērtēšanā. Saskaņā ar apgabaltiesas konstatēto no pieteicēja veiktās ekspertīzes atzinuma redzams, ka tas ir uz vienas A4 lapas bez datuma. Tajā uzskaitīti četri dokumenti, kuri tikuši iesniegti ekspertīzei. Tālāk teikts, ka par iesniegtajiem materiāliem īpašu piezīmju nav. Slēdziens – iesniegto būvprojektu rekomendēju apstiprināšanai (realizācijai). Pieteicējs slēdzienu apliecinājis ar savu parakstu. No šā teksta nav saprotams, kā eksperts nonācis pie gala slēdziena. Nav arī norādes, ka eksistē citi dokumenti, kuros pieteicējs būtu ietvēris kādus aprēķinus. Līdz ar to nav iespējams pārliecināties, kā pieteicējs nonācis pie pozitīva atzinuma.

Senāts uzsver, ka neatkarīgi no tā, vai pieteicēja rīcībā bija vai nebija visa būvprojekta būvkonstrukciju sadaļas dokumentācija, kā arī neatkarīgi no tā, vai ekspertīze tika veikta pilnīgi vai nepilnīgi izstrādātam būvprojektam vai tā sadaļai, galvenais pieteicējam adresētais pārmetums pamatoti saistāms ar to, ka ekspertīze veikta nekvalitatīvi. Proti, pieteicējs sastādījis paviršu un formālu ekspertīzes atzinumu, kurā pēc būtības ir tikai slēdziens, bet nav atspoguļots ne ekspertīzes veikšanas ceļš, ne aprēķini. Un, neraugoties uz tiesas nepārprotamajām norādēm par šiem būtiskajiem trūkumiem, pieteicējs nav centies iesniegt pierādījumus par pretējo.

Senāts atzīst par pamatotu apgabaltiesas vērtējumu, ka konstatētais pārkāpums ir nopietns un ir pamats sertifikāta anulēšanai, jo šāda pieteicēja profesionālā darbība var radīt draudus personu dzīvībai, veselībai un īpašumam.

Lieta SKA-636/2019; A420318514

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv