Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments 19.oktobrī atstāja negrozītu Administratīvās rajona tiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par pienākuma uzlikšanu Latvijas Bankai sniegt Kredītu reģistrā iekļautās ziņas. Senāts atzina par pamatotu pirmās instances tiesas secināto, ka pieteicējam nav izsniedzama informācija no Kredītu reģistra par fizisko personu – bijušo administrējamās juridiskās personas valdes locekli.

Senāts spriedumā norāda, ka juridiskās personas saistībām un to izpildes gaitai ir jābūt izsekojamai no juridiskās personas grāmatvedības uzskaites dokumentiem, kas juridiskās personas maksātnespējas administratoram kļūst pieejami pēc juridiskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas, jo tad juridiskās personas pārvaldes institūciju darbība tiek apturēta un juridiskās personas pārvaldīšanu veic administrators.

Tāpat Senāts atzīst par pamatotu tiesas secinājumu, ka Kredītu reģistrā iekļautās ziņas pieteicējam nevar tikt izsniegtas tikai tāpēc vien, lai atvieglotu pieteicēja kā maksātnespējas administratora pienākumu izpildi. Senāta spriedums nav pārsūdzams.

Pieteicējs vērsās Latvijas Bankā ar lūgumu sniegt izziņu no Latvijas Bankas Kredītu reģistra par juridiskās persona bijušā valdes locekļa aktuālajām saistībām. Informācijas pieprasījumā pieteicējs norādījis, ka saskaņā ar Maksātnespējas likuma 72.1pantu tiek izvērtēta iespēja celt prasību pret parādnieka pārstāvi par zaudējumu atlīdzināšanu. Ar Latvijas Bankas lēmumu pieteicējam atteikts izsniegt Kredītu reģistrā iekļautās ziņas. Pieteicējs vērsās tiesā, lūdzot uzlikt Latvijas Bankai paienākumu šīs ziņas izsniegt.

Izskatot lietu pirmajā instancē, Administratīvā rajona tiesa spriedumā šādas tiesības neatzina, norādot, ka iepretim Maksātnespējas likumam, ar kuru maksātnespējas administrators pamato informācijas pieprasījumu, par speciālo likumu atzīstams Kredītu reģistra likums, kas šādas informācijas izsniegšanu maksātnespējas administratoram juridiskās personas maksātnespējas procesā neparedz.

Lieta Nr. SKA-394/2020; A420214118

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv