Senāta Administratīvo lietu departaments 9.jūnijā atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru Valsts zemes dienests pieteicējiem atteicis veikt dzīvokļa īpašuma kadastrālo uzmērīšanu ar datu aktualizāciju kadastra informācijas sistēmā sakarā ar dzīvokļa īpašuma pārbūvi. Senāts atzina par pamatotu apgabaltiesas secinājumu, ka gadījumā, ja atsevišķā īpašuma pārbūve skar kopīpašumā esošo daļu un/vai tās rezultātā mainās dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas apmērs, dzīvokļa īpašniekam nepieciešams saņemt dzīvokļu īpašnieku kopības piekrišanu. 

Izskatāmajā gadījumā pieteicēju atsevišķā īpašuma pārbūve skāra arī dzīvojamās mājas kopīpašuma daļu. Līdz ar to Senāts spriedumā atzina, ka nav pamatots pieteicēju arguments, ka konkrētajā gadījumā nemainās kopīpašuma domājamās daļas apmērs, jo kopējās platības izmaiņas radušās, veicot pārbūvi atsevišķā īpašuma robežās.

Senāts spriedumā norāda, ka dzīvokļa īpašuma pārbūves rezultātā palielinoties tā platībai, mainās arī katrā dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas apmērs, un šadā gadījumā  ir nepieciešams dzīvokļu kopības lēmums par kopīpašumā esošās daļas pārgrozīšanu.

Pieteicēji Valsts zemes dienestam nebija iesnieguši dokumentu, kas apstiprinātu visu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku piekrišanu kopīpašumā esošās mājas daļas pārbūvei, vai dzīvokļu kopības lēmumu par kopīpašumā esošās daļas pārgrozīšanu, līdz ar to dienests pamatoti atteica kadastra objekta – telpu grupas – kadastrālo uzmērīšanu ar datu aktualizāciju kadastra informācijas sistēmā.

Senāta spriedums. Lieta Nr. SKA-202/2021 (A420258717)

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv