Senāta Administratīvo lietu departaments 22.martā negrozīja Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, atstājot spēkā Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu piemērot muitā deklarētajai precei nodokļa pamatlikmi. Ar minēto lēmumu pieteicējai – SIA “Personāla serviss” – papildus aprēķināts pievienotās vērtības nodoklis un nokavējuma nauda, atzīstot, ka strīdus precei – evakuācijas nestuvēm (palagiem) – nav piemērojama samazinātā nodokļa likme 12% apmērā, bet gan pamatlikme – 21% apmērā.

Izskatāmajā lietā pieteicējai un Valsts ieņēmumu dienestam ir atšķirīgi uzskati par to, vai evakuācijas nestuves, kuras pieteicēja izlaidusi brīvai apgrozībai, var tikt definēti kā paredzēti tikai personu ar organisma funkcijas traucējumiem individuālai lietošanai.

Senāts spriedumā analizējis Latvijas un Eiropas Savienības tiesību normas, kā arī Eiropas Savienības Tiesas veikto normu interpretāciju un atzīst, ka pieteicējas ievestā prece neatbilst Pievienotās vērtības nodokļa likuma 42.panta otrajā daļā ietvertajam kritērijam „paredzēta tikai personu ar organisma funkcijas traucējumiem individuālai lietošanai”, jo prece paredzēta vispārējai lietošanai aprūpes iestādē – atkārtotai izmantošanai vairākām personām, kuras to neizmanto individuāli.

Senāts norāda, ka saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa direktīvu, samazinātu nodokļu likmi dalībvalsts var piemērot medicīnas iekārtām, palīgierīcēm un citām ierīcēm, kuras parasti izmanto, lai atvieglotu vai ārstētu invaliditāti, tikai personu ar invaliditāti personīgai izmantošanai, tostarp šādu preču remontam. Interpretējot šo kritēriju, jāņem vērā samazināto likmju noteikšanas mērķis – padarīt atsevišķus produktus, kuri tiek uzskatīti par īpaši nepieciešamiem, lētākus un tādējādi pieejamākus galapatērētājam, šai gadījumā personām ar invaliditāti. Tātad samazināta likme būtu piemērojama tad, ja attiecīgus produktus var tieši izmantot galapatērētājs – persona ar invaliditāti.

Nodokļu likmes samazinājuma piemērošana strīdus precēm nesasniegtu direktīvas mērķi – padarīt atsevišķus īpaši nepieciešamus produktus pieejamus personām ar invaliditāti. Tādējādi mērķis atvieglot atsevišķu īpaši nepieciešamu produktu izmaksas galapatērētājam nevar attaisnot samazinātas nodokļa likmes piemērošanu medicīnas iekārtām, kas paredzētas vispārējai izmantošanai, kuras izmanto slimnīcas un veselības nozares profesionāļi.

Senāts atzina, ka tādējādi arī Pievienotās vērtības nodokļa likuma 42.panta otrā daļa nevar tikt piemērota tādā veidā, kas paplašinātu nodokļa samazinātās likmes piemērošanu uz precēm, kas paredzētas vispārējai izmantošanai – atkārtoti attiecībā uz dažādām personām.

Senāta spriedums. Lieta Nr. SKA-123/2021 (A420143317).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv