Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 9.aprīlī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, atzīstot par nepamatotu Korupcijas novēršnas un apkarošanas biroja (KNAB) lēmumu par soda uzlikšanu pieteicējam adminitratīvā pārkāpuma lietā, savienojot valsts amatpersonas amatu ar darba izpildi nodibinājumā.  

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs pieņēma lēmumu, ar kuru pieteicējam uzlika pienākumu atlīdzināt valstij nodarītos zaudējumus, kas radušies, pārkāpjot likumā noteiktos ienākumu gūšanas ierobežojumus, savienojot valsts amatpersonas amatu Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē ar darba izpildi nodibinājumā „Rīga 2014”. Saskaņā ar 2013.gada martā un 2014.gada maijā noslēgtajiem autoratlīdzības līgumiem pieteicējs apņēmās izveidot un realizēt māksliniecisko koncepciju un programmu Rīgas tematiskajai sadaļai ,,Brīvības iela” un veikt koncepcijas realizācijas autoruzraudzību, uzraudzīt visu projektu realizāciju. Pieteicējs apņēmās personiski izpildīt pasūtīto darbu, piedalīties atbilstošu projektu atlasē un programmas izveidē, pārraudzīt projektu izstrādi un realizāciju, atbalstīt projektu īstenotājus atbilstoši noslēgtajiem līgumiem tematiskās līnijas ,,Brīvības iela” ietvaros un iesniegt atskaites par padarīto darbu.

KNAB atzina, ka pieteicējs ar nodibinājumu slēgtajos autoratlīdzības līgumu ietvaros ir veicis gan darbu, kas ir vērtējams kā radošs darbs, gan darbu, kuru, biroja ieskatā, nevar atzīt par radošu darbu.

Pieteicējs vērsās administratīvajā tiesā ar pieteikumu par biroja lēmuma atcelšanu. Ar Administratīvās apgabaltiesas spriedumu pieteicēja pieteikums apmierināts.

Augstākā tiesa secina, ka apgabaltiesas spriedums, ar kuru konstatēts, ka pieteicējs nav guvis ienākumus, pārkāpjot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta trešajā daļā noteiktos ierobežojumus, ir pareizs, un KNAB lēmums atcelts pamatoti. Augstākā tiesa spriedumā norāda, ka pamatots ir Administratīvās apgabaltiesas secinājums, atzīstot biroja rīcību par nepareizu, sadalot pieteicēja paveikto darbu radošā un neradošā, taču nepārbaudot pieteicēja paskaidrojumus, vai tā darba daļa, kurai ir organizatorisks raksturs, nav radošā darba sastāvdaļa, kas sekmē līgumos paredzētā mērķa sasniegšanu. Atbilstoši noslēgtajiem līgumiem pieteicējs ir veicis apjomīgu darbu, no kura birojs tikai nelielu daļu neuzskata par radošu darbu, neminot kritērijus, kādēļ konkrētie darbi nodalāmi no kopējā darba. Faktiski birojs nav pierādījis, ka šie darbi nav vērsti uz vienotu radošā mērķa sasniegšanu.

Augstākā tiesa lietu izskatīja sakarā ar KNAB kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu. (Lieta SKA-565/2018; A420243215). Augstākās tiesas spriedums nav pārsūdzams.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv