Senāta Administratīvo lietu departaments 26.novembrī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, noraidot pieteikumu par Ministru kabineta rīkojuma atcelšanu par Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūras būvniecībai akceptēto izvietojumu posmā pie Salacas un Vitrupes. Senāts atzina, ka tiesa ir vispusīgi izvērtējusi paredzētās darbības akceptu, tostarp ietekmes uz vidi novērtējumu, un Senāts nesaskata kļūdas tiesas izdarītajā vērtējumā. Tiesa ir secinājusi, ka plānotās darbības dzelzceļa infrastruktūras izbūvei izvirza virkni stingru prasību, kas vides aizsardzības nolūkā paredzētās darbības īstenotājam ir jāņem vērā, lai nodrošinātu, ka netiek būtiski un neatgriezeniski ietekmētas aizsargājamās dabas vērtības.

Senāts atzina, ka tiesa ir pārbaudījusi un secinājusi, ka paredzētais dzelzceļa trases izvietojums neskars dabas lieguma „Vitrupes ieleja” teritoriju, un ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrā paredzētās darbības īstenošanai ir izvirzīts nosacījums, ka tā šo teritoriju nedrīkst skart. Tāpat tiesa konstatēja, ka ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrā ir secināts, ka paredzētās darbības īstenošana dabas lieguma „Vitrupes ieleja” teritorijas tuvumā neradīs būtisku negatīvu ietekmi uz šo īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, tās ekoloģiskajām funkcijām, integritāti, to izveidošanas un aizsardzības mērķim, ja būvniecības laikā ne transponēšanas maršruti, ne tehniskas un būvmateriālu novietnes netiks veidotas dabas liegumā. Tāpat, pretēji kasācijas sūdzībā norādītajam, konkrētajā gadījumā tiesa nekonstatēja, ka paredzētās darbības tiesiska īstenošana pieļautu Vitrupes aizbēršanu.

Tiesa arī konstatēja, ka akceptētais dzelzceļa trases posms nelielā teritorijā šķērso dabas parka „Salacas ieleja” neitrālo zonu. Proti, teritoriju, kas ir apdzīvotā vietā, kā arī potenciālajos satiksmes attīstības mezglos, lai veicinātu to ilgtspējīgu attīstību, kā arī nodrošinātu transporta infrastruktūras objektu uzturēšanu un attīstību.

Tāpat Senāts konstatēja, ka gan pirmās instances, gan apelācijas instances tiesa ir izvērsti vērtējusi pieteicēju iebildumus gan saistībā ar sabiedriskajās apspriešanās piedāvātajām paredzētās darbības alternatīvām, gan sabiedrībai sniegtās informācijas skaidrību, un Senāts nesaskata kļūdas tiesas vērtējumā.

Senāta spriedums nav pārsūdzams.

Lietas faktiskie apstākļi:

Ministru kabinets 2016.gada 24.augustā izdeva rīkojumu Nr. 467, ar kuru akceptēja paredzēto darbību – Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecību.

Pieteicēji pārsūdzēja šo rīkojumu daļā par akceptētās trases izvietojuma noteiktu posmu, uzskatot, ka tas izvietojams citādi. Pieteicēju galvenie iebildumi ir, ka, izvietojot trasi plānotajā vietā, tiks skarta dabas lieguma „Vitrupes ieleja” teritorija,  aizbērta Vitrupe, ietekmējot zivju resursus, kā arī paredzētā darbība šķērsos dabas parku „Salacas ieleja”, kas ir Natura 2000 teritorija. Tāpat pieteicēji uzskata, ka ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrā ir pārkāptas sabiedrības līdzdalības tiesības.

Lieta Nr. SKA-268/2020; A420302716

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396, e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv