Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments 29.novembrī izskatīja pieteikumu  par labvēlīga administratīvā akta izdošanu atļaujai strādāt par pedagogu. Ņemot vērā, ka ir mainījušās likuma normas un tās vairs neparedz pilnīgu aizliegumu strādāt par pedagogu bērnu izglītības iestādē personai, kura sodīta par tīša smaga nozieguma izdarīšanu, kas saistīts ar miesas bojājumu nodarīšanu cietušajam, bet tā vietā attiecīgajai personai ir tiesības uz pienācīgu izvērtējumu, vai tās sodāmība nekaitēs izglītojamo interesēm, Senāts atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Izskatāmajā lietā pieteicējs vērsās Izglītības kvalitātes valsts dienestā, lūdzot izsniegt atļauju strādāt par pedagogu sporta skolā. Dienests un Izglītības un zinātnes ministrija pieņēma lēmumu liegt pieteicējam strādāt par pedagogu.

Ar Satversmes tiesas 2017.gada 24.novembra spriedumu lietā Nr. 2017-07-01 Izglītības likuma 50.panta 1.punkts, ciktāl tas nosaka absolūtu aizliegumu personai, kura tikusi sodīta par tīšu smagu vai sevišķi smagu noziegumu, strādāt par pedagogu, atzīts par neatbilstošu Satversmes 106.pantam un spēkā neesošu no 2018.gada 1.jūnija.

Ņemot vērā šajā Satversmes tiesas spriedumā pausto, Saeima 2018.gada 20.septembrī pieņēma grozījumus Izglītības likumā. Likuma grozījumi stājās spēkā 2018.gada 18.oktobrī, un ar tiem tika noteikts, ka neatkarīgi no izdarītā noziedzīgā nodarījuma smaguma personai ir tiesības uz izvērtējumu, vai tās sodāmība nekaitēs izglītojamo interesēm.

Senāts spriedumā piekrita apgabaltiesai, ka uz lietas izskatīšanas brīdi apelācijas kārtībā, tiesību normas pilnībā liedza strādāt par pedagogu personai, kura sodīta par tīša smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu, un strādāt bērnu izglītības iestādē personai, kura sodīta par noziedzīgu nodarījumu, kas saistīts ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu.

Tātad Izglītības likuma 50.panta 1.punkts, ciktāl tas noteica absolūtu aizliegumu personai, kura tikusi sodīta par tīšu smagu vai sevišķi smagu noziegumu, strādāt par pedagogu, līdz 2018.gada 31.maijam bija spēkā un bija jāpiemēro.

Ņemot vērā minēto, Senāta ieskatā iestādes atteikums izsniegt pieteicējam atļauju strādāt par pedagogu bija tiesisks, bet vēlāka regulējuma maiņa nav iemesls atcelt apgabaltiesas spriedumu. Tā kā pārsūdzētais administratīvais akts bija tiesisks, nav konstatējama arī iestādes vaina tajā, ka pieteicējs esot bijis spiests iegūt papildu sertifikātu, lai varētu strādāt savā specialitātē, savukārt apgabaltiesai nebija iemesla uzskatīt, ka iestāde ir vilcinājusies ar atļaujas izsniegšanu.

Senāts lietu kasācijas kārtībā izskatīja sakarā ar pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu. (Lieta SKA-134; A420297115).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv