Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 13.martā atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts kaimiņu zemesgabala īpašnieka pieteikums par būvatļaujas atcelšanu, atzīstot, ka konkrētajā situācijā strīdus saimniecības ēka ir vēsturiska, tā uzbūvēta tiesiski un saskaņojums nav obligāts priekšnoteikums būvniecībai, jo būvprojektā nav paredzētas tādas ēkas izmaiņas, kuras būtiski ietekmētu kaimiņu zemesgabala īpašnieka tiesības.

Augstākā tiesa spriedumā atzīst, ka apgabaltiesa pamatoti ir kā būtisku apstākli ņēmusi vērā saimniecības ēkas tiesisku atrašanos attiecīgajā vietā un to, ka tās novietojums un apjoms netiek mainīts uz pieteicējas īpašuma pusi. Augstākā tiesa spriedumā norāda, ka apelācijas instances tiesa pamatoti ir piemērojusi tiesību normas tādā veidā, lai šādā jau esošā situācijā līdzsvarotu pieteicējas un trešās personas tiesības uz īpašumu, kuras vienlīdz aizsargā Satversmes 105.pants. Trešās personas tiesības lietot agrāk būvētu ēku prasa arī atļaut veikt tās atjaunošanu un pielāgošanu īpašnieka vēlmēm, saprātīgi samērojot trešās personas tiesības ar kaimiņa tiesībām.

Atbildot uz pieteicējas kasācijas sūdzības argumentu, ka nelabvēlīga ietekme ir no tā, ka tiek pārvietots rekonstruējamās ēkas skurstenis, Augstākā tiesa atzīst par pamatotu apgabaltiesas pieeju, proti, vērtēt, vai šo aizskārumu var uzskatīt par tik būtisku, lai liegtu būvniecību bez pieteicējas piekrišanas. Augstākā tiesa norāda, ka nav pamata nepiekrist tiesas vērtējumam, ka, ievērojot ēkas apjomu, sadzīviskā ietekme (dūmu tuvums) nav tik būtiska. Arī šajā ziņā, ievērojot vēsturisko situāciju un ēkas īpašnieka tiesības ēku izmantot iepretim ietekmes būtiskumam, nav pamata absolutizēt kaimiņa īpašuma tiesības. Līdz ar to apgabaltiesa pamatoti pievērsusies tieši ugunsdrošības noteikumiem. Tā kā paaugstināts apdraudējums netika konstatēts, nav pamata šā apstākļa dēļ kā priekšnoteikumu skursteņa pārvietošanai noteikt pieteicējas piekrišanu.

Strīdus saimniecības ēka Jūrmalā vēsturiski būvēta uz zemesgabalu robežas jau 1932.gadā, pirmo reizi rekonstruēta 1978.gadā, ierakstīta zemesgrāmatā 1993.gadā. Tā vēsturiski izvietota, nedaudz ietiecoties kaimiņu zemesgabalā.  

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv