Eiropas Savienības Tiesa 3.jūnijā tiesas sēdē uzklausīja ģenerāladvokātes Julianas Kokotes (Juliane Kokott) secinājumus lietā C-119/20 par Senāta uzdotiem prejudiciāliem jautājumiem lietā, kurā pieteicējai tika liegtas tiesības saņemt atbalsta maksājumu jaunajiem lauksaimniekiem. Pēc ģenerāladvokāta secinājumu uzklausīšanas Eiropas Savienības Tiesa noteiks datumu, kad lietā tiks pasludināts spriedums, atbildot uz Senāta uzdotajiem jautājumiem.

Izskatāmajā lietā ir izšķirams jautājums, vai pieteicēja var saņemt tikai vienu vai arī divus atbalstus. Lauku atbalsta dienests atteica piešķirt pieteicējai jauno lauksaimnieku atbalstu, pamatojoties uz to, ka pieteicējai jau bija piešķirts uzņēmējdarbības uzsākšanas atbalsts. Lauku atbalsta dienesta ieskatā viena pasākuma ietvaros vienam kandidātam var tikt piešķirts vai nu uzņēmējdarbības uzsākšanas atbalsts, vai nu jauno lauksaimnieku atbalsts.

Gan Administratīvā rajona tiesa, gan Administratīvā apgabaltiesa pieteikumu noraidīja. Tiesas piekrita Lauku atbalsta dienesta viedoklim, secinot arī, ka no projektos norādītajiem mērķiem redzams, ka ar otro projektu tiek turpināta ar pirmo projektu uzsāktā mērķa īstenošana. Līdz ar to pieteicējas projekts neatbilst jauno lauksaimnieku atbalsta mērķim atbalstīt tādus gados jaunus cilvēkus, kuri pirmo reizi dibina saimniecību. Piešķirot jauno lauksaimnieku atbalstu, tiktu pārkāpts noteikums par vienreizēju maksājumu.

Izskatot pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, Senātam radās šaubas par to, kā pareizi interpretēt attiecīgo Eiropas Savienības normatīvo regulējumu, jo no Lauku atbalsta dienesta paskaidrojumiem, kam piekritušas arī zemāko instanču tiesas, izriet, ka lauksaimnieks zaudē statusu „gados jauns lauksaimnieks” tikai tāpēc, ka viņš iepriekš ir saņēmis atbalstu mazo lauku saimniecību attīstībai. Tāpēc Senāts 2020.gada. 24.februārī apturēja tiesvedību lietā, lai uzdotu Eiropas Savienības Tiesai prejudiciālus jautājumus. 

Ģenerāladvokāte Kokote iesaka Eiropas Savienības Tiesai Regulas Nr. 1305/2013 attiecīgās normas interpretēt tādējādi, ka lauksaimnieks var saņemt atbalstu gan mazas lauku saimniecības attīstībai, gan gados jauniem lauksaimniekiem, bet viņam abi pieteikumi ir jāiesniedz 24 mēnešu laikā no saimniecības dibināšanas dienas. Abi pabalsti nedrīkst pārsniegt atbalsta maksimālo summu. Ja jaunais lauksaimnieks 24 mēnešu laikā pēc savas saimniecības dibināšanas izpilda visas Regulā noteiktās prasības, atbalstu nevar atteikt, pamatojoties uz to, ka tas šajā laikposmā jau ir saņēmis darbības sākšanas atbalstu mazas lauku saimniecības attīstībai.

Ģenerāladvokātes secinājumus sk. https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=Lauku%2Batbalsta%2Bdienests&docid=242043&pageIndex=0&doclang=LV&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9647659#ctx1

Senāta lēmums. Lieta Nr. SKA-9/2021 (A420151917)

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv