Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments 7.oktobrī mutvārdu procesā izskatīja pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par Valsts ieņēmumu dienesta (VID) lēmumu, uzliekot pienākumu samaksāt muitas parādu.  Senāta sēdē pieteicējas pārstāve iesniegto kasācijas sūdzību uzturēja, bet Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvji to neatzina. Senāts uzklausīja procesa dalībnieku skaidrojumu par ārējā preču tranzīta procedūru, ko konkrētajā gadījumā neizdevās noslēgt sekmīgi, jo tranzīta galamērķa muitas iestādē tika konstatēts preču iztrūkums un tāpēc VID noteica samaksāt muitas nodokli. Pieteicēja tiesas sēdē norādīja, ka notikusi neskarta preču nogādāšana, bet iemesls tam, ka tranzīta galamērķa muitas iestādē nav saņemts viss deklarētais preču daudzums, ir tas, ka nosūtītājs nav konteinerā ievietojis visu pavaddokumentos norādīto preču daudzumu. VID skaidroja, ka preču saņēmējam ir jāpierāda tas, ka nav bijusi pilna krava, proti, jāuzrāda nosūtītāja valsts muitas iestādes apstiprināta dokumenta oriģināls, kas to pierāda. Senāts pabeidza lietas izskatīšanu tiesas sēdē un noteica, ka nolēmums būs pieejams 6.novembrī.

Izskatāmajā lietā Valsts ieņēmumu dienests ir aprēķinājis pieteicējam – principālam un muitas procedūras izmantotājam – muitas parādu, atzīstot, ka notikusi preču izņemšana no muitas uzraudzības. Pieteicēja Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu ir pārsūdzējusi, uzskatot, ka šādā situācijā nav notikusi preču nelikumīga izņemšana un ka muitas parāda aprēķināšana par faktiski neesošām un Savienības muitas teritorijā neievestām precēm ir nepamatota.

Lieta SKA-165/2020; A420300416

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv