Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments 28.augustā mutvārdu procesā izskatīja pieteicējas kasācijas sūdzību lietā par atbalsta maksājumiem bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai zālājos. Tiesa uzklausīja procesa dalībniekus un atbilstoši Administratīvā procesa likuma 346.panta pirmajai daļai noteica, ka nolēmums lietā būs pieejams 30.septembrī.

Pieteicēja iesniedza Lauku atbalsta dienestam iesniegumu, lai saņemtu valsts un Eiropas Savienības atbalsta maksājumu lauksaimniecībā par 2014.gadu, tai skaitā par atbalsta maksājumiem diviem laukiem „Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” pasākuma ietvaros. Lauku atbalsta dienests veica pārbaudi par pļaušanas nosacījumu ievērošanu un konstatēja, ka „Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” atbalsta maksājumam pieteiktie lauki ir nopļauti pirms 2014.gada 1.augusta, kas neatbilst „Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos”  atbalsta saņemšanas noteikumiem.

Lauku atbalsta dienests pieņēma lēmumu atteikt pieteicējai piešķirt „Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” atbalsta maksājumus par 2014.gadu, aprēķināja papildus sankciju par platību pārdeklarāciju, kā arī piemēroja maksājumu samazinājumu 1 % apmērā pārējiem atbalsta maksājumiem par to, ka pieteicēja nav ar šādu rīcību ievērojusi labas lauksaimniecības un vides stāvokļa obligātās prasības. 

Senāts lietu kasācijas kārtībā skatīja sakarā ar pieteicējas – zemnieku saimniecības – kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par Lauku atbalsta dienesta lēmuma atcelšanu. (Lieta SKA-101/2019; A420304815).

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv