Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 21.martā tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīja pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par pienākuma uzlikšanu Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam mainīt pieteicēja vārdu un uzvārdu. Tiesas sēdē tiesa uzklausīja procesa dalībniekus un noteica, ka nolēmums lietā būs pieejams aprīļa vidū.

Tiesas sēdē pieteicēja pārstāve norādīja, ka Tieslietu ministrija, liedzot pieteicējam mainīt vārdu un uzvārdu, ierobežojusi pieteicējam Satversmē noteiktās tiesības uz privāto dzīvi. Pieteicēja pārstāve norādīja arī uz to, ka apelācijas instances tiesa nepamatoti šauri iztulkojusi un piemērojusi „Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā” lietoto ģenerālklauzulu „apgrūtina personas iekļaušanos sabiedrībā”, proti, argumentējot to vienīgi ar sabiedrības grūtībām pieņemt citu vārdu personai. Savos paskaidrojumos pietecēja pārstāve pauda viedokli, ka tiesas spriedumā izmantoti nepārliecinoši argumenti.  Pieteicējs paskaidroja, ka tieši persona, kas katru dienu lieto savu vārdu un uzvārdu, izjūt diskomfortu, ja dokumentos ierakstītais vārds un uzvārds liedz identificēt sevi.

Tieslietu ministrijas pārstāvis tiesas sēdē atsaucās uz Satversmes 116.pantu, kas noteic, ka personas tiesības var ierobežot likumā paredzētajos gadījumos, lai aizsargātu citu cilvēku tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un tikumību.  Tieslietu ministrijas pārstāvis norādīja, ka šajā gadījumā ir samērīgi ierobežotas tiesības mainīt vārdu un uzvārdu.

Pieteicējs savu esošo vārdu un uzvārdu vēlas mainīt uz citu vārdu un dubultuzvārdu. Pieteicējs norāda, ka neidentificē sevi ar dokumentos ierakstīto vārdu un uzvārdu un jau no 2006.gada sauc un identificē sevi citā vārdā un uzvārdā. Pieteicējs 2015.gadā vērsās Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā ar iesniegumu par vārda un uzvārda maiņu. Ar iestādes 2015.gada 8.jūnija lēmumu pieteicējam atteikts mainīt vārdu un uzvārdu. Nepiekrītot minētajam lēmumam, pieteicējs to apstrīdēja. Ar Tieslietu ministrijas 2015.gada 31.jūlija lēmumu apstrīdētais lēmums atstāts negrozīts. Pieteicējs vērsās ar pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā, lūdzot uzlikt par pienākumu atbildētājai mainīt pieteicēja vārdu un uzvārdu.

Ar Administratīvās rajona tiesas 2016.gada 23.marta spriedumu pieteikums apmierināts.

Izskatot lietu apelācijas kārtībā, Administratīvā apgabaltiesa 2017.gada 13.aprīlī pieteikumu noraidīja.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv