Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 15.maijā tiesas sēdē mutvārdu procesā turpināja izskatīt pieteikumu par Latvijas Republikas iekšlietu ministra 2015.gada 5.augusta lēmuma atcelšanu, ar kuru pieteicējam aizliegts ieceļot Latvijas Republikā. Uz tiesas sēdi nebija ieradies pieteicēja pārstāvis, bet, ņemot vērā, ka viņam par lietas izskatīšanas laiku un vietu bija paziņots likumā noteiktajā kārtībā, kā arī viņš bija aicināts nodrošināt cita pārstāvja piedalīšanos tiesas sēdē, Augstākā tiesa turpināja un pabeidza lietas izskatīšanu. Tiesa noteica, ka nolēmums lietā būs pieejams 4.jūnijā.

Iepriekšējā tiesas sēdē 7.martā tiesa uzklausīja procesa dalībniekus – pieteicēja pārstāvi, Iekšlietu ministrijas, Drošības policijas un prokuratūras pārstāvjus. Ņemot vērā, ka pieteicēja pārstāvis toreiz tiesas sēdē izteica vēlmi iepazīties ar Drošības policijas atzinumu, uz kura pamata iekšlietu ministrs pieņēmis pārsūdzēto lēmumu, tiesa nolēma atlikt lietas izskatīšanu, dodot iespēju pieteicēja pārstāvim vērsties Drošības policijā un lūgt speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam, lai varētu iepazīties ar konkrēto atzinumu.

Lietā ir turpmāk minētie apstākļi:

Augstākajā tiesā tika saņemts pieteicēja pieteikums par Latvijas Republikas iekšlietu ministra 2015.gada 5.augusta lēmuma Nr. 1-66/52-ip „Par ārzemnieka iekļaušanu to ārzemnieku sarakstā, kuriem ieceļošana Latvijas Republikā aizliegta” atcelšanu. Minētais lēmums pamatots ar Imigrācijas likuma 61.panta pirmās daļas 2.punktu, proti, ka iekšlietu ministrs lemj par ārzemnieka iekļaušanu sarakstā, ja kompetentajām valsts iestādēm ir pamats uzskatīt, ka ārzemnieks rada draudus valsts drošībai vai sabiedriskajai kārtībai un drošībai vai, ierodoties Latvijā, var traucēt pirmstiesas izmeklēšanu vai tiesībaizsardzības iestāžu darbu noziedzīga nodarījuma atklāšanā. Pieteicēja ieskatā iekšlietu ministra lēmums nesatur faktus, uz kā pamata viņš būtu iekļaujams minētajā sarakstā, lēmums ir formāls un nekonkrēts.

Saskaņā ar Imigrācijas likuma 65.1panta pirmo un otro daļu Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments kā pirmā instance lietu izskata divu mēnešu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par pieteikuma pieņemšanu un lietas ierosināšanu.

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv