Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 8.janvārī mutvārdu procesā turpināja izskatīt pieteicējas – SIA “Grev” – kasācijas sūdzību lietā par mazās HES tiesībām saņemt zaudējumu atlīdzību no Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas. Augstākā tiesa pabeidza lietas izskatīšanu un noteica, ka spriedums lietā būs pieejams 7.februārī.

Iepriekšējā tiesas sēdē 2017.gada 6.novembrī tiesa uzklausīja Ekonomikas ministrijas viedokli un atlika lietas izskatīšanu Ekonomikas ministrijas iesniegto dokumentu iztulkošanai.

2015.gada jūnijā Augstākā tiesa apturēja lietā tiesvedību līdz brīdim, kad stāsies spēkā galīgais Eiropas Komisijas lēmums lietā Nr.SA37970 „Atbalsts enerģijas ražotājiem”.

Lietā izšķirams, vai pieteicēja, mazā hidroelektrostacija, ir tiesīga saņemt zaudējumu atlīdzību no Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas. Zaudējumus veido pieteicējas negūtie ienākumi, un iemesls tam ir apstāklis, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija prettiesiski nenoteica elektroenerģijas vidējo realizācijas tarifu laika posmā no 2006.gada 1.marta līdz 2011.gada 1.aprīlim un pieteicējai nebija iespēja pārdot elektroenerģiju publiskajam tirgotājam par cenu, kas noteikta, izmantojot šo tarifu.

Administratīvā apgabaltiesa pieteikumu noraidīja. Tiesa konstatēja, ka Augstākā tiesa 2010.gada 11.marta spriedumā lietā Nr.SKA-6/2010 (A42379306) atzinusi, ka komisijai bija kompetence šādu tarifu noteikt, tas atzīts arī Satversmes tiesas lēmumā lietā Nr.2009-14-01. Vienlaikus apgabaltiesa atzina, ka, mainoties faktiskajiem un tiesiskajiem apstākļiem (elektroenerģijas tirgus liberalizācija), pieteicējai nav pamata prasīt, lai tai tiktu maksāta cena, kas veido nepieļaujami lielu valsts atbalstu un tādējādi ir pretrunā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 35.panta otro daļu.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv