Senāta Administratīvo lietu departaments 22.septembrī tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīja lietu, kurā ir strīds par nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju par Latvijas valstij piederošu zemesgabalu, uz kura atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kuras ir dzīvokļu īpašnieku īpašumā. Tiesas sēdē tiesa uzklausīja procesa dalībniekus un noteica, ka nolēmums lietā būs pieejams 22.oktobrī.

Administratīvā lieta ierosināta pēc VAS ,,Privatizācijas aģentūra” (tagad AS „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”) pieteikuma par Rīgas domes lēmuma atcelšanu par pieteicējai apreķināto nekustamā īpašuma nodokli.

Administratīvā apgabaltiesa atzina, ka atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta piektajai daļai nodokļa par valsts īpašumā esošu nekustamo īpašumu maksātājs ir institūcija, kuras personā nekustamais īpašums ir nostiprināts zemesgrāmatā. Savukārt likuma 2.panta astotā daļa nav piemērojama, jo tā attiecas uz gadījumiem, kad īpašuma tiesības uz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju zemesgrāmatā ir nostiprinātas valstij. Šādos gadījumos arī par valstij piederošo zemi, uz kuras šī māja atrodas, nodokli maksā mājas pārvaldnieks. Savukārt šajā lietā zemesgabali ir piesaistīti daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai (vai tās daļai), kuras īpašumtiesības zemesgrāmatā nav nostiprinātas uz valsts vārda.

Tāpat apgabaltiesa atzina, ka likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta astotā daļa nav piemērojama, jo lietā nav pierādījumu tam, ka pieteicējas īpašumā esošais dzīvoklis ir izīrēts pieteicējas norādītajai privātpersonai. Vienlaikus tiesa arī atzina, ka, ievērojot, ka pieteicēja atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta piektajai daļai nav pilnvarojusi dzīvojamās mājas apsaimniekotāju veikt nodokļa maksājumus par valstij piederošo nekustamo īpašumu un par to nav informējusi pašvaldību, pieteicējai ir pienākums pašai maksāt nodokli par tai piederošo dzīvokļa īpašumu.

Pieteicēja par apgabaltiesas spriedumu iesniedza kasācijas sūdzību.

Lieta Nr. SKA-43/2021 (A420346916)

 

Baiba Kataja, Agstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv