Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 14.maijā lietā par pārmaksātā pievienotās vērtības nodokļa atmaksas kārtību atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma atzīšanu par prettiesisku. Augstākā tiesa spriedumā par pareizu atzina Administratīvās apgabaltiesas secinājumu, ka ar pārsūdzēto lēmumu pieteicējas nodokļa pārmaksa ir pārcelta uz tādu periodu, kas ir atzīstams par samērīgu.

Augstākā tiesa lietu kasācijas kārtībā skatīja sakarā ar pieteicējas – SIA „LatInterMeh” – kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu. Augstākā tiesa pērn 28.martā apturēja lietā tiesvedību, lai vērstos ar pieteikumu Satversmes tiesā. Pēc Satversmes tiesas sprieduma stāšanās spēkā Augstākā tiesa atjaunoja lietā tiesvedību.

Augstākā tiesa, interpretējot likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 12.panta 12.3, 12.5 un 12.6daļu, atzina, ka, lai arī dienests formāli lemj par pārmaksas pārcelšanu uz nākamo taksācijas periodu un šādu lēmumu pieņem par katru no taksācijas periodiem, tas tomēr nenozīmē, ka nodokļu maksātājam rastos tiesības uz pārmaksas atmaksu pēc šī nākamā taksācijas perioda beigām, ja vien šis nākamais taksācijas periods neiekrīt gada beigās. Ievērojot minēto, tiesai bija jāpārbauda ne tikai tas, vai pārcelšana uz nākamo taksācijas periodu ir samērīga, bet bija arī jānoskaidro, vai, pieņemot šādu lēmumu, dienests nepārceļ uz priekšu jau iepriekš izveidojušos pārmaksu, kas jau vienreiz ir pārcelta, un vai šādos apstākļos tas ir samērīgi.

Tajā pašā laikā Augstākā tiesa atzina, ka tiesa var pārbaudīt pārmaksas pārcelšanas samērīgumu, ņemot vērā tos faktiskos apstākļus, kas ir konkrētā dienesta lēmuma pieņemšanas brīdī, tostarp noskaidrojot, vai ar lēmumu netiek pārcelta tāda pārmaksa, kas ir izveidojusies pirms pēdējā taksācijas perioda. Taču tiesa nevar atzīt lēmumu par prettiesisku tikai tāpēc, ka atbilstoši tiesību normām nākotnē ir iespējama situācija, ka pārmaksa tiek pārcelta vēl uz nākamajiem taksācijas periodiem.

Lietā ir turpmāk minētie apstākļi:

Ar Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Daugavpils klientu apkalpošanas centra vadītāja 2012.gada 13.septembra lēmumu apstiprināta pieteicējas SIA „LatInterMeh” pārmaksātā pievienotās vērtības nodokļa summa 1136,64 Ls par taksācijas periodu – 2012.gada 2.ceturksni. Daļa no šīs pievienotās vērtības nodokļa pārmaksas 355,39 Ls saskaņā ar likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 12.panta 12.4daļu novirzīta citu nodokļu parādu segšanai, savukārt pārējā pārmaksas daļa 781,25 Ls saskaņā ar minētā likuma 12.panta 12.5un 12.3daļu pārcelta uz nākamo taksācijas periodu līdz taksācijas gada beigām. Pieteicēja šo lēmumu apstrīdēja daļā par pārmaksas daļas pārcelšanu uz nākamo taksācijas periodu līdz taksācijas gada beigām. Administratīvais process iestādē noslēdzās ar dienesta 2012.gada 20.novembra lēmumu, ar kuru sākotnējais lēmums atstāts negrozīts.

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv