Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments 12.septembrī apturēja tiesvedību administratīvajā lietā, kas ierosināta, pamatojoties uz SIA „Soho Group” pieteikumu par Patērētāju aizsardzības centra lēmumu, ar kuru pieteicējai uzlikts naudas sods par līguma nosacījumiem, kredīta kopējās izmaksās iekļaujot kredīta pagarināšanas izmaksas. Senāts nolēma uzdot Eiropas Savienības tiesai prejudiciālus jautājumus, tostarp, vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 23.aprīļa direktīvas 2008/48/EK par patēriņa kredītlīgumiem un ar ko atceļ Direktīvu 87/102/EEK 3.panta „g” apakšpunktā norādītajā jēdzienā „kredīta kopējās izmaksas patērētājam”, ietilpst kredīta pagarināšanas izmaksas, ja kredīta pagarināšanas noteikumi ir daļa no kreditēšanas līguma noteikumiem un nosacījumiem, par kuriem vienojas kredīta devējs un kredīta ņēmējs. Tiesvedība lietā apturēta līdz brīdim, kad Eiropas Savienības Tiesa pieņems nolēmumu sakarā ar Senāta uzdotajiem jautājumiem.

Konkrētajā lietā izšķirams, vai kredīta kopējās izmaksās patērētājam ietilpst kredīta pagarināšanas izmaksas, ja kredīta pagarināšanas noteikumi ir daļa no kreditēšanas līguma noteikumiem un nosacījumiem, par kuriem vienojas kredīta devējs un kredīta ņēmējs. Tātad jautājums ir par Direktīvas 2008/48/EK normu interpretāciju.

Lietā ir turpmāk minētie apstākļi:

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) veica pieteicējas SIA „Soho Group” distances pakalpojumu sniegšanas vietā www.sohocredit.lv norādītās informācijas atbilstības patērētāju tiesību aizsardzību regulējošo normatīvo aktu normām pārbaudi. PTAC pārbaudes ietvaros secināja, ka SIA „Soho Group” patērētājiem piedāvā kreditēšanas līgumus ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 8.panta 2.3daļai neatbilstošām kredīta kopējām izmaksām dienā saistībā ar kredīta termiņa pagarināšanu. Līdz ar to SIA „Soho Group” patērētāja kreditēšanas līguma izmaksas nav samērīgas un neatbilst godīgai darījumu praksei saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 8.panta 2.2daļu. PTAC, uzskatot, ka kredīta kopējās izmaksās ietilpst kredīta pagarināšanas izmaksas, jo kredīta pagarināšanas noteikumi ir daļa no kreditēšanas līguma noteikumiem un nosacījumiem, par kuriem vienojas kredīta devējs un kredīta ņēmējs, uzlika SIA „Soho Group” soda naudu.

SIA „Soho Group” pārsūdzēja Patērētāju tiesību aizsardzības centra lēmumu administratīvajā tiesā, norādot, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centrs nepareizi interpretē iepriekš minētās tiesību normas.

Administratīvā apgabaltiesa, izskatot apelācijas sūdzību, ar 2018.gada 4.decembra spriedumu pieteikumu noraidīja.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv