Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments 18.aprīlī apturēja tiesvedību lietā, kas ierosināta, pamatojoties uz SIA “Hydro Energo” pieteikumu par Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma atcelšanu, ar kuru pieteicējai papildu samaksai budžetā aprēķināts muitas nodoklis un nokavējuma nauda. Senāts nolēma vērsties Eiropas Savienības Tiesā ar lūgumu sniegt prejudiciālo nolēmumu. Tiesvedība lietā apturēta līdz brīdim, kad stāsies spēkā Eiropas Savienības Tiesas spriedums.

Konkrētajā lietā pieteicējai aprēķināts nodokļu parāds par importētajām precēm –misiņa stieņiem.

Pieteicēja SIA „Hydro Energo” pieteica izlaišanai brīvam apgrozījumam preci, kuru deklarēja kombinētās nomenklatūras apakšpozīcijā 7403 21 00 – rafinēts varš un vara sakausējumi, neapstrādāti – vara un cinka sakausējumi (misiņš). Minētajai pozīcijai ievedmuitas nodokļa pamatlikme noteikta 0 %. Valsts ieņēmumu dienests tos ir klasificējis kā misiņa stieņus kombinētās nomenklatūras pozīcijā 7407 21 10, norādot, ka saskaņā ar Harmonizētās preču aprakstīšanas un kodēšanas sistēmas skaidrojumiem pozīcijā 7403 (neapstrādāts varš un tā sakausējumi) neietilpst velmēti produkti. Savukārt pieteicēja iebilst, ka šie izstrādājumi neatbilst stieņu definīcijai kombinētās nomenklatūras izpratnē, jo tiem visā garumā nav pilna vienlaidu šķērsgriezuma, proti, plātnes griezuma plaknē redzamas milzu poras, tukšumi un plaisas. Kā papildu apsvērumu pieteicēja ir norādījusi to, ka velmēšana taisnstūra formā veikta tikai pārvadāšanas ērtības nolūkā un ka izstrādājumi nav izmantojami citiem mērķiem kā tikai pārkausēšanai. Pieteicējas ieskatā, klasificējot izstrādājumus atbilstoši kombinētās nomenklatūras pozīcijai 7403 vai 7407, nozīme ir ne tikai izstrādājumu formai un iepriekšējai apstrādei, bet arī to apstrādes pakāpei un iespējamam izmantošanas veidam.

Apgabaltiesa ir piekritusi pieteicējas apsvērumam, ka izstrādājumi neatbilst stieņu definīcijai, jo tiem visā garumā nav pilna vienlaidu šķērsgriezuma. Vienlaikus apgabaltiesa ir uzskatījusi, ka saskaņā ar lietā esošajiem pierādījumiem produkts pēc ķīmiskā sastāva ir rafinēts varš, nevis vara sakausējums (misiņš), tādēļ klasificējusi izstrādājumus pozīcijā 7403 13 00.

Senāta ieskatā šīs lietas izšķirošais jautājums ir tas, vai izstrādājumi atbilst stieņu definīcijai kombinētās nomenklatūras izpratnē. Dienests pareizi norāda, ka pieteicējas precēm piemīt virkne objektīvo īpašību, kas atbilst kombinētās nomenklatūras 74.nodaļas 1.piezīmes d) punktā paredzētajām stieņu pazīmēm, kas ļautu šīs preces klasificēt pozīcijā 7407. Turklāt, tā kā lietā aplūkojamie izstrādājumi saskaņā ar pavaddokumentiem ir velmēti, šis apstāklis varētu būt papildu pamats tos klasificēt pozīcijā 7407. Tomēr pieteicēja pamatoti izsaka šaubas, vai šīs preces atbilst arī pazīmei par pilnu vienlaidu šķērsgriezumu visā garumā, jo izstrādājumu šķērsgriezuma plaknē redzamas milzu poras, tukšumi un plaisas.

Lai atbildētu uz šo jautājumu, nepieciešams interpretēt Eiropas Savienības tiesību normas. Senāts nekonstatēja, ka Eiropas Savienības Tiesa līdz šim būtu izteikusies par norādīto priekšmetu. Ņemot vērā iepriekš minēto, Senāts nolēma uzdot prejudiciālo jautājumu Eiropas Savienības Tiesai.

Lieta SKA-220/2019; A420380214

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv