Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments apturēja tiesvedību lietā, kurā pieteicējai, lai nojauktu tās īpašumā esošu garāžu, ir par saviem līdzekļiem jāpārvieto tās īpašumā esoša inženierbūve – tramvaju līnijas kontakttīkla balsts. Senāta ieskatā likumdevējs, paredzot, ka izdevumus par privātpersonas īpašumā esošu apgrūtinājuma – ceļu inženierbūves – pārvietošanu nekustamā īpašuma nojaukšanas gadījumā jāsedz privātpersonai, nav panācis taisnīgu līdzsvaru starp nekustamā īpašuma īpašnieka tiesībām izmantot savu īpašumu un sabiedrības interesēm sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanā. Senāts uzsvēra, ka sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšana (tātad arī nepieciešamo inženierbūvju uzturēšana un nodrošināšana) ir pašvaldības uzdevums. Tramvaju līnijas kontakttīkla balsta pārvietošana šādos apstākļos kalpo šīs inženierbūves stabilitātes un drošas ekspluatācijas nodrošināšanai, tātad – mērķim, par kura sasniegšanu kopumā ir atbildīga valsts vai pašvaldība, īstenojot savā autonomajā funkcijā ietilpstošos uzdevumus. Senāts nesaskata, ka apstākļos, kuros persona vēlas nojaukt tās īpašumā esošo būvi un tas apdraud ceļu inženierbūves stabilitāti un drošu ekspluatāciju, būtu taisnīgi, ka ceļu inženierbūves pārvietošanas finansiālo slogu uzņemas nekustamā īpašuma īpašnieks. Senāts uzskata, ka apstrīdēta norma, ciktāl tā paredz nekustamā īpašuma īpašniekam pienākumu pārvietot ceļu inženierbūvi par saviem līdzekļiem būves nojaukšanas gadījumā, neatbilst Satversmes 105.panta pirmajiem trim teikumiem. Tiesvedība lietā apturēta līdz brīdim, kad stāsies spēkā Satversmes tiesas nolēmums.

Izskatāmajā lietā pieteicējai pieder nekustamais īpašums Rīgā, kurā ietilpst zemesgabals un uz tā esošā garāža. Blakus garāžas ārsienai atrodas Rīgas pilsētas pašvaldības SIA ,,Rīgas satiksme” (turpmāk – Rīgas satiksme) valdījumā esoša tramvaja līnijas atsaite jeb kontakttīkla balsts, kas nepieciešams tramvaju satiksmes nodrošināšanai. Pieteicēja, vēloties nojaukt tās īpašumā esošo garāžu, vērsās Rīgas pilsētas būvvaldē ar lūgumu par būvatļaujas izsniegšanu. Rīgas pilsētas būvvalde izsniedza pieteicējai būvatļauju, kurā citstarp izvirzīja pieteicējai nosacījumu garāžas nojaukšanai saņemt no Rīgas satiksmes kā pieteicējas nekustamajā īpašumā esošā tramvaju līnijas kontakttīkla balsta valdītājas tehniskos noteikumus pieteicējas iecerētās būvniecības īstenošanai. Rīgas satiksme izsniedza pieteicējai tehniskos noteikumus garāžas nojaukšanai, no kuriem izriet: lai pieteicēja varētu īstenot savu ieceri nojaukt savu garāžu, tai par saviem līdzekļiem jānodrošina kontakttīkla balsta pārbūve (pārvietošana). Pieteicēja aprēķinājusi, ka šāda kontakttīkla balsta pārvietošana tai izmaksātu apmēram 13 000 euro.

Lieta Nr. SKA-366/2020; A420194117

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv