Senāta Administratīvo lietu departaments 12.martā, lietā par tiesībām saņemt sertifikātu dzelzceļa  pārvadājumu veikšanai konkrētā posmā, nolēma pagarināt nolēmuma sagatavošas termiņu līdz 19.martam. Šādu lēmumu Senāts pieņēma saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 346.panta pirmo daļu, kas noteic – ja tiesa sprieduma sastādīšanas laikā tiesa konstatē, ka sprieduma sastādīšanai nepieciešams ilgāks termiņš, tā nosaka citu sprieduma sastādīšanas datumu tuvāko divu mēnešu laikā.

Senāts lietu tiesas sēdē Zoom platformā skatīja 12.februārī sakarā ar pieteicējas – AS „Baltijas Ekspresis” – kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu. Tiesas sēdē Senāts uzklausīja procesa dalībniekus, kā arī Satiksmes ministrijas pārstāvja viedokli pieteicējas strīdā ar Valsts dzelceļa tehnisko inspekciju par tiesībām saņemt atbilstošu sertifikātu dzelzceļa pārvadājumu veikšanai posmā no Indras līdz valsts robežai.

Lai iegūtu tiesības piekļūt dzelzceļa infrastruktūrai un garantētu drošu pakalpojumu sniegšanu, pārvadātājam pirms pārvadājumu uzsākšanas jāsaņem drošības sertifikāts, kurš sastāv no A daļas un B daļas. B daļas sertifikāts nosaka atļauju pārvietoties pa konkrētu dzelzceļa tīkla posmu. Pieteicēja AS „Baltijas Ekspresis” ir saņēmusi drošības sertifikāta B daļu iecirknim līdz Indrai, bet vēlas, lai Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija to grozītu līdz valsts robežai, kas dotu iespēju tai slēgt līgumu ar Baltkrievijas dzelzceļu. Savukārt inspekcija uzskata, ka, lai novērstu drošības riskus, pieteicējai vispirms jānoslēdz līgums ar Baltkrievijas dzelzceļu. Lietā strīds ir par to, vai, lai saņemtu sertifikāta daļu, izvirzītās prasības ir pamatotas.

Ar Administratīvās apgabaltiesas spriedumu pieteicējas – AS „Baltijas Ekspresis” pieteikums noraidīts.

Lieta Nr. SKA-389/2021 (A420262518).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv