Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 28.martā lietā par pārmaksātā pievienotās vērtības nodokļa atmaksas kārtību nolēma apturēt tiesvedību un iesniegt pieteikumu Satversmes tiesā. Augstākās tiesas ieskatā, likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 12.panta 12.3un 12.5daļa, ciktāl tās ierobežo tiesības uz pārmaksas atmaksu saprātīgā termiņā, neatbilst Latvijas Republikas Satversmes 105.panta pirmajiem trim teikumiem. Tiesvedība lietā apturēta līdz brīdim, kad stāsies spēkā Satversmes tiesas nolēmums.

Augstākā tiesa lēmumā secinājusi, ka likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 12.panta 12.3un 12.5daļa, ciktāl tās ierobežo tiesības uz pārmaksas atmaksu saprātīgā termiņā, radītais Latvijas Republikas Satversmes 105.panta pirmajos trijos teikumos noteikto personas pamattiesību ierobežojums nav samērīgs.

Augstākās tiesas ieskatā, sabiedrības ieguvums no konkrēta nodokļu maksātāja potenciālo nodokļu vai nodevu parādu segšanas pievienotās vērtības nodokļa pārmaksas apmērā ir relatīvi mazs, ņemot arī vērā, ka gadījumā, ja pārmaksa sasniedz 8000 Ls, tad tā tomēr tiek atmaksāta uzreiz. Taču ekonomiskais slogs, ko nodokļa maksātājam uzliek likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 12.panta 12.3un 12.5daļa, ilgstošā laika posmā un bez jebkādas kompensācijas liedzot nodokļa maksātājam iespēju saņemt un rīkoties ar viņa finanšu līdzekļiem, var negatīvi ietekmēt nodokļa maksātāja spēju veikt saimniecisko darbību un var būt pat nepanesams, ņemot vērā nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības apjomus.

Augstākā tiesa lietu kasācijas kārtībā skatīja sakarā ar pieteicējas - SIA „LatInterMeh” – kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma atzīšanu par prettiesisku.

Ar Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Daugavpils klientu apkalpošanas centra vadītāja 2012.gada 13.septembra lēmumu apstiprināta pieteicējas SIA „LatInterMeh” pārmaksātā pievienotās vērtības nodokļa summa 1136,64 Ls par taksācijas periodu – 2012.gada 2.ceturksni. Daļa no šīs pievienotās vērtības nodokļa pārmaksas 355,39 Ls saskaņā ar likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 12.panta 12.4daļu novirzīta citu nodokļu parādu segšanai, savukārt pārējā pārmaksas daļa 781,25 Ls saskaņā ar minētā likuma 12.panta 12.5un 12.3daļu pārcelta uz nākamo taksācijas periodu līdz taksācijas gada beigām. Pieteicēja šo lēmumu apstrīdēja daļā par pārmaksas daļas pārcelšanu uz nākamo taksācijas periodu līdz taksācijas gada beigām. Administratīvais process iestādē noslēdzās ar dienesta 2012.gada 20.novembra lēmumu, ar kuru sākotnējais lēmums atstāts negrozīts.


Inform'aciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv