Senāta Administratīvo lietu departaments 6.oktobrī lietā par Valsts ieņēmumu dienesta aprēķinātu nodokļu parādu un soda naudu trīskāršā apmērā saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 346.panta pirmo daļu, proti, ka sprieduma sastādīšanai nepieciešams ilgāks laiks, pagarināja pilna nolēmuma sagatavošanas termiņu līdz 4.novembrim. Senāts, uzklausot procesa dalībniekus, lietu kopsēdē mutvārdu procesā izskatīja 15.septembrī.

Lietā ir strīds par Valsts ieņēmumu dienesta tiesībām aprēķināt iedzīvotāju ienākumu nodokļa soda naudu trīskāršā nodokļa apmērā, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un soda naudu trīskāršā obligāto iemaksu apmērā, ja darba devējs nav aprēķinājis un izmaksājis darbiniekam daļu no darba samaksas, un nav konstatēta darba devēja negodprātīga rīcība, slēpjot patiesi izmaksāto ienākumu.

Senāta sēdē pieteicējas – SIA “Fontaine.Ent.” – pārstāvis iesniegto kasācijas sūdzību uzturēja, bet Valsts ieņēmumu dienesta pārstāve to neatzina. Pieteicēja pārstāvis skaidroja tiesai savu viedokli par Senāta praksē nostiprinātām atziņām, ka strīdus normas nav piemērojamas gadījumā, ja nav konstatēta darba devēja negodprātīga rīcība, slēpjot patiesi izmaksāto ienākumu („aplokšņu algu”), kuras, viņaprāt, apgabaltiesa nav ņēmusi vērā. Valsts ieņēmumu dienesta pārstāve norādīja, ka iestādes veiktais aprēķins ir tiesisks un pamatots un apgabaltiesas spriedums ir atstājams negrozīts.

Valsts ieņēmumu dienests pieteicējai veica pievienotās vērtības nodokļa, iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu auditu. Pārbaudes rezultātā tika konstatēti vairāki pārkāpumi, proti, ka nav aprēķinātas visas darba stundas darbiniekiem, darbs svētku dienās, atlīdzības par atvaļinājumiem.  Valsts ieņēmumu dienests pieteicējai papildu nomaksai budžetā aprēķināja Iedzīvotāju ienākuma nodokli 973,78 euro, tā soda naudu 5091,89 euro un nokavējuma naudu 81,88 euro, Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 4208,22 euro, to soda naudu 8080,5 euro un nokavējuma naudu 439,88 euro.

Administratīvā apgabaltiesa noraidīja pieteicējas pieteikumu par Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma atcelšanu.

Lieta Nr. SKA-64/2020; A420125216

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv