Senāta Administratīvo lietu departaments 29.oktobrī kopsēdē – 11 senatoru sastāvā –attālināti Zoom platformā izskatīja Valsts policijas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru atcelts Valsts policijas lēmums par šaujamieroča nēsāšanas atļaujas anulēšanu.

Izskatāmajā lietā ir strīds par Ieroču aprites likuma un Dzīvesvietas deklarēšanas likuma tiesību normu interpretāciju. Personai ir anulēta ieroča nēsāšanas atļauja, jo tai nav deklarētas dzīves vietas Latvijā. Līdz ar to vērtējams, vai policija pamatoti anulējusi ieroču nēsāšanas atļauju.

Senāts tiesas sēdē uzklausīja procesa dalībniekus – Valsts policijas pārstāvi un pieteicēja pārstāvi. Pieteicēja pārstāvis lūdza tiesu atstāt apgabaltiesas spriedumu negrozītu. Tiesa viedokļa sniegšanai uz tiesas sēdi bija Pieaicinājusi Iekšlietu ministriju, kuras pārstāvis sniedza iestādes viedokli par spēkā esošo regulējumu ieroču nēsāšanas atļauju izsniegšanā.

Pabeidzot lietas izskatīšanu, Senāts noteica, ka nolēmums lietā būs pieejams 30.novembrī.

Lieta Nr.SKA-648/2021 (A420258919)

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv