Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 28.decembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par atlīdzinājuma piešķiršanu sakarā ar ilgstošu procesu invaliditātes pensijas piešķiršanā. Augstākā tiesa nodeva lietu jaunai izskatīšanai Administratīvajā apgabaltiesā.

Pieteicējam 2005.gadā piešķirta invaliditātes grupa un viņš vērsās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (turpmāk – aģentūrā) ar iesniegumu par invaliditātes pensijas piešķiršanu. Aģentūra atteica pensijas piešķiršanu, jo pieteicēja iesniegtie dokumenti par apdrošināšanas stāžu neatbilda tiesību normu prasībām un līdz ar to nebija pierādīts invaliditātes pensijas piešķiršanai nepieciešamais triju gadu apdrošināšanas stāžs. Pieteicējs vēlākajā periodā vairākas reizes vērsās ar iesniegumiem par pensijas piešķiršanu aģentūrā, kā arī administratīvajā tiesā ar prasījumu par invaliditātes pensijas piešķiršanu un vispārējās jurisdikcijas tiesā par juridiska fakta (darbu cietumā) konstatēšanu. Taču tikai ar Administratīvās apgabaltiesas 2015.gada 11.marta spriedumu pieteikums par pensijas piešķiršanu tika apmierināts un uzdots aģentūrai piešķirt invaliditātes pensiju ar 2014.gada oktobri.  Izskatot minēto pieteikumu, apgabaltiesa vienlaikus arī konstatēja, ka pieteicējam ir nepieciešamais apdrošināšanas stāžs, citastarp atzīstot, ka tajā ieskaitāms arī  pieteicēja darbs cietumā.

Pieteicējs vērsās aģentūrā, lūdzot atlīdzināt personisko kaitējumu, kura apmēru viņš noteica kā laikā no 2009.gada līdz 2013.gadam nesaņemtās invaliditātes pensijas summu,  uzskatot, ka pensijas piešķiršana tika nepamatoti ilgstoši novilcināta.

Aģentūra iesniegumu par atlīdzinājumu noraidīja, norādot, ka nav konstatējams administratīvā akta prettiesiskums. Arī Administratīvā apgabaltiesa pieteikumu par atlīdzinājumu noraidīja.

Augstākā tiesa spriedumā norāda, ka atbilstoši Eiropas Cilvēktiesību tiesas praksei katrs ilgstošs lietas izskatīšanas gadījums ir vērtējams individuāli, ņemot vērā konkrētās lietas apstākļus sasaistē ar vairākiem kritērijiem: lietas sarežģītība, pieteicēja rīcība, atbildīgo valsts institūciju rīcība un lietā skartās sūdzības iesniedzēja intereses.

Konkrētajā lietā vērā ņemams, ka pieteicējs sākotnēji nebija izpildījis pienākumu iesniegt tiesību normās noteiktajām prasībām atbilstošus dokumentus par savu apdrošināšanas stāžu. Tomēr, vērtējot visu procesu kopumā, ir saskatāmi atsevišķi aģentūras pieļauti pārkāpumi vai rīcība, kas neatbilst labas pārvaldības principam, ko turklāt papildina arī vairāki un ilgstoši tiesvedības procesi, kas kopumā konkrētajos apstākļos ir noveduši pie pieteicēja tiesību aizskāruma, paildzinot procesu, kurā pieteicējs ieguvis nepieciešamos apdrošināšanas stāžu apliecinošos dokumentus un sekojoši saņēmis invaliditātes pensiju. Proti, kā izriet no iepriekš minētajiem konkrētā gadījuma apstākļiem faktiski jautājuma izskatīšana par invaliditātes pensijas piešķiršanu pieteicējam ilga no 2005.gada 16.februāra līdz 2015.gada 11.martam. Tas nav uzskatāms par saprātīgu termiņu administratīvās lietas izskatīšanai.

Līdz ar to, izskatot lietu no jauna, apelācijas instances tiesai ir jāvērtē kopumā visu administratīvo procesu un šī procesa ietekmi uz pieteicēju un viņa tiesībām.

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv