Senāta Administratīvo lietu departaments 18.jūnijā atcēla Administratīvās rajona tiesas spriedumu, ar kuru apmierināts pieteicējas – SIA “Velve” – pieteikums un atcelts Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumums. Senāts atzina, ka rajona tiesa nepareizi piemērojusi Publisko iepirkumu likuma normas, atzīstot, ka konkrētajā gadījumā bija pieļaujams papildināt iepirkumu konkursā iesniegtu piedāvājumu ar vēl vienu pretendenta pieredzi apstiprinošo objektu.

Izskatāmajā lietā pieteicēja SIA „VELVE” iesniedza piedāvājumu valsts SIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” iepirkumā – konkursa procedūrā ar sarunām  - slimnīcas A korpusa otrās kārtas būvdarbu veikšanai. Pieteikumā bija jāapliecina pieredze trīs objektu būvniecībā,  bet pieteicēja bija norādījusi tikai divus pieredzi apliecinošus būvniecības objektus. Vēlāk iesniegtos papildinājumus pasūtītāja atzina par nepieļaujamiem un pieteicējas piedāvājumu noraidīja.

Senāts spriedumā norāda uz Senāta praksē atzīto, ka neprecīzas informācijas precizēšana nepieciešamības gadījumā ir akceptējama, ja tā nenoved pie piedāvājuma grozīšanas.

Senāta ieskatā pirmās instances tiesa nepieļaujami plaši noteikusi Publisko iepirkumu likuma 41.panta sestajā daļā paredzētās piedāvājuma papildināšanas un precizēšanas robežas. Senāts norāda, ka tiesību norma paredz pretendenta tiesības izskaidrot un papildināt pieteikumā jau norādīto informāciju, nevis iesniegt jaunu, pieteikumā sākotnēji nenorādītu informāciju. Izskatāmās lietas apstākļos informāciju par trešo pieredzes objektu varētu papildināt, piemēram, ja tas pieteikumā būtu norādīts, bet nebūtu sniegta pilnīga informācija, vai arī būtu nepieciešama papildu informācija par tieši šā objekta atbilstību nolikuma prasībām.

Turklāt Senāts norāda, ka tieši pretendentam jau sākotnēji jāizrāda pietiekama rūpība un piedāvājums jāsagatavo atbilstoši nolikuma prasībām. Pretendents nevar paļauties, ka informācijas precizēšanas aizsegā tas varēs grozīt piedāvājumā norādīto informāciju pēc būtības.

Senāts arī atzina par nepamatotu rajona tiesas argumentu, ka, mainoties Eiropas Savienības tiesiskajam regulējumam un stājoties spēkā jaunajam Publisko iepirkumu likumam, likumdevējs būtiski paplašinājis robežas, ciktāl iespējams precizēt vai papildināt informāciju par pretendenta kvalifikācijas atbilstību.

Senāta spriedums. Lieta Nr. SKA-176/2021 (A420293918)

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv