Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments 19.jūnijā mutvārdu procesā uzklausīja procesa dalībniekus strīdā par  mācībām rezidentūrā izlietoto valsts budžeta līdzekļu atmaksas apmēru. Senāta sēdē pieteicēju pārstāvji savu iesniegto kasācijas sūdzību uzturēja, bet atbildētāji – Veselības ministrija – to neatzina. Procesa dalībnieki skaidroja tiesai savu viedokli par to, kādas summas, viņuprāt, būtu iekļaujamas atmaksājamajā summā. Senāts informēja lietas dalībniekus, ka lietā ir lūgts viedoklis Finanšu ministrijai, un puses tiesas sēdē pauda viedokli par iespējamu izlīgumu, tāpēc tiesa noteica, ka nepabeidz lietas izskatīšanu, bet turpinās izskatīšanu rakstveida procesā.

Starp pieteicēju un Rīgas Stradiņa universitāti tika noslēgts līgums par studijām valsts budžeta finansētajās vietās. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem un studiju līgumu pēc rezidentūras beigšanas studējošā pamatdarbam trīs gadus jābūt valsts vai pašvaldības ārstniecības iestādē, savukārt, ja šis nosacījums netiek pildīts, piecu gadu laikā ir jāsedz ar mācībām rezidentūrā saistītos izdevumus. Pieteicējs valsts slimnīcā nostrādāja 7 mēnešus. Tāpēc Veselības ministrija pieteicējam uzlika pienākumu atmaksāt rezidenta mācībām izlietotos valsts budžeta līdzekļus par kopējo summu 29 733,88 euro.

Pieteicējs vērsās Administratīvajā rajona tiesā ar pieteikumu par publisko tiesību līguma izpildes pareizību, prasot atzīt, ka saskaņā ar studiju līgumu ministrija nav tiesīga piedzīt no pieteicēja ar mācībām rezidentūrā saistītos izdevumus, kas pārsniedz 10 569,74 euro, kas ir summa, ko konkrētajā laikposmā maksāja studenti, kas nestudēja par valsts budžeta līdzekļiem

Administratīvā rajona tiesa ar 2019.gada 12.marta spriedumu pieteikumu apmierināja un konstatēja, ka studiju līgums pareizi būtu jāizpilda, nosakot, ka pieteicēja atmaksājamā rezidentūras studijām iztērētā valsts budžeta līdzekļu summa ir 9883,66 euro.

Izskatot lietu apelācijas kārtībā, Administratīvā apgabaltiesa pieteikumu apmierināja daļēji, atzīstot, ka Veselības ministrija, ar lēmumu uzliekot pieteicējam pienākumu atmaksāt rezidenta mācībām izlietotos valsts budžeta līdzekļus 29 733,88 euro, studiju līgumu ir izpildījusi nepareizi, jo, aprēķinot atmaksājamo valsts budžeta līdzekļu apmēru, ir vadījusies pēc Veselības ministrijas un Rīgas Stradiņa universitātes līgumos noteiktajām viena rezidenta mācību plānotajām izmaksām, nevis no izmaksām, kas faktiski izlietotas viena rezidenta mācībām un kas aprēķināmas, vadoties no Rīgas Stradiņa universitātes pārskatiem par piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu.

Lieta SKA-1102/2020; A420273418

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv