Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments 22.novembrī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru atcelts Rīgas domes lēmums par pieteicējai noteikto zaudējumu atlīdzināšanu par dabas daudzveidības samazināšanu, veicot elektropārvades trašu tīrīšanu.

AS ,,Sadales tīkls” un SIA ,,Eko Celtne” noslēdza vienošanos par elektropārvades trašu tīrīšanu. Lai izpildītu AS ,,Sadales tīkls” pasūtījumu, SIA ,,Eko Celtne” lūdza Rīgas pilsētas pašvaldību atļauju nocirst elektropārvades trasēs augošos kokus. Ar Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas lēmumu atļauts nocirst kokus un noteikta zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu 2062,14 euro apmērā. Pieteicēja apstrīdēja šo lēmumu daļā par zaudējumu atlīdzības noteikšanu. Rīgas domes priekšsēdētājs atstāja sākotnējo lēmumu negrozītu.

Lietā ir strīds par to vai AS ,,Sadales tīkls” kā elektrisko tīklu īpašniecei, cērtot kokus ārpus meža zemes aizsargjoslā gar elektriskajiem tīkliem, ir jāmaksā zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu.

Senāts spriedumā piekrīt Rīgas domes kasācijas sūdzībā norādītajam, ka Aizsargjoslu likumā ir noteikts aizliegums koku un krūmu audzēšanai aizsargjoslās gar elektriskajiem tīkliem, bet šī norma neregulē jautājumu par pienākumu maksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu.

Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumi Nr. 309 ,,Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” paredz zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu, tomēr pieteicējai nav pienākuma atlīdzināt šajā tiesību normā paredzētos zaudējumus, jo tā nav zemes īpašniece vai tiesiskā valdītāja, bet ir elektrisko tīklu valdītāja un rīkojas saskaņā ar Aizsargjoslu likumu.

Turklāt šajos noteikumos noteikts arī tas, ka bez pašvaldības atļaujas koku ciršanai ārpus meža atļauts cirst kokus, kuri apdraud infrastruktūras darbību, cilvēka veselību, dzīvību vai īpašumu, ja pirms darbu veikšanas ir notikusi situācijas fotofiksācija un informēta pašvaldība. Ņemot vērā Aizsargjoslu likumā noteikto aizliegumu koku un krūmu audzēšanai aizsargjoslās gar elektriskajiem tīkliem, Senāts prezumē, ka koki un krūmi, kas aug aizsargjoslās var radīt apdraudējumu infrastruktūras darbībai, cilvēka veselībai, dzīvībai vai īpašumam, tātad ir bīstami.

Lieta SKA-932/2019; A420208517

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv