Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments 21.maijā atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru atzīts par pareizu Valsts ieņēmumu dienesta viedoklis, samazinot pieteicējai – SIA Investko” – no budžeta atmaksājamo pievienotās vērtības nodokli un aprēķinot soda naudu. Senāts atzina par pamatotu apelācijas instances tiesas secinājumu, ka ir notikusi uzņēmuma pāreja, proti, pieteicēja ir iegādājusies nevis atsevišķas preces, bet gan pārņēmusi visu uzņēmumu, kas atbilstoši likumā noteiktajam nav uzskatāma par preču piegādi, tādēļ darījumi nav apliekami ar pievienotās vērtības nodokli. Senāta spriedums nav pārsūdzams.

Lietā bija strīds par to, vai starp pieteicēju un SIA „Kantoris LV” notikušie darījumi ir atzīstami par preču piegādēm par atlīdzību (aktīvu pārdošana), kas ir ar pievienotās vērtības nodokli apliekami darījumi, vai uzņēmuma pāreju cita saimnieciskās darbības veicēja īpašumā vai lietošanā, kas nav ar pievienotās vērtības nodokli apliekami darījumi.

Pieteicējas, tāpat kā SIA „Kantoris LV”, uzņēmējdarbības veids ir jaunu preču mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos. Pieteicēja no SIA „Kantoris LV” iegādājās veikalos un noliktavās esošās preces, kases aparātus, veikalu un noliktavu aprīkojumu. Tātad notika lietu, kuras nepieciešamas, lai nodrošinātu veikalu un noliktavu darbību, atsavināšana. Preces to atsavināšanas brīdī nav tikušas pārvietotas. Vērtējot preču pieņemšanas un nodošanas apstākļus, konstatējams, ka tie vairāk norāda uz to, ka notikusi formāla preču nodošana, parakstot tikai faktūrrēķinus. Pieteicēja uzskatīja, ka ir noticis ar pievienotās vērtības nodokli apliekams darījums – preču atgriešana, tāpēc pieteicējai ir tiesības uz priekšnodokļa atskaitīšanu.

Veicot pieteicējas pievienotās vērtības nodokļa auditu, Valsts ieņēmumu dienests secināja, ka pieteicēja ir nepamatoti atskaitījusi priekšnodokli par strīdus darījumiem, jo tie pēc ekonomiskās un juridiskās būtības ir vērtējami kā uzņēmuma pāreja. Atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 7.panta otrajai daļai par preču piegādi par atlīdzību neuzskata uzņēmuma pāreju (mantas kopības vai tās daļas pāreju, kas izpaužas kā aktīvu un saistību nodošana) cita saimnieciskās darbības veicēja īpašumā vai lietošanā, ja, nododot aktīvus un saistības par atlīdzību vai bez tās vai ieguldot kapitālsabiedrības pamatkapitālā vai personālsabiedrības ieguldījumā (kapitālā), uzņēmuma ieguvējs kļūst par atdevēja tiesību un saistību pārņēmēju Komerclikuma izpratnē un tiek turpināta saimnieciskā darbība, kas nav saistīta ar uzņēmuma izpārdošanu vai komercsabiedrības likvidēšanu.

 (Lieta SKA-631/2019; A420289415).

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv