Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments 10.jūlijā noraidīja AS “Rīgas siltums” kasācijas sūdzību par Administratīvās rajona tiesas spriedumu, ar kuru atstāts spēkā Iepirkumu uzraudzības biroja pieņemtais lēmums izsludinātajā atklātajā konkursā “Siltumapgādes sistēmas tehniskā apkope”. Senāts spriedumā atzīst par pamatotiem Administratīvās rajona tiesas secinājumus, ka pieteicējas – AS “Rīgas siltums” – izpratne par piedāvājuma saturu un pats iesniegtais piedāvājums būtiski atšķīrās no nolikumā norādītajām prasībām.

Senāts spriedumā norāda: “Neatbilstība bija tāda, kas pati par sevi ietekmētu piedāvājuma novērtējumu, proti, divas no atsevišķi ar punktiem novērtējamām piedāvājuma sadaļām bija nepareizi aizpildītas tādējādi, ka vienas sadaļas izmaksas bija ietvertas citā sadaļā.”

Pasūtītāja SIA ,,Rīgas namu pārvaldnieks” izsludināja atklātu konkursu ,,Siltumapgādes sistēmas tehniskā apkope”. Iepirkumā piedāvājumu iesniedza arī AS “Rīgas siltums”, kuras piedāvājumu pasūtītāja atzina par neatbilstošu tehniskās specifikācijas un nolikumā izvirzītajām finanšu piedāvājuma prasībām. Pieteicēja finanšu piedāvājuma veidlapā papildu darbiem virknē pozīciju kā izmaksas bija norādījusi cenu 0,00 euro, un pasūtītāja, izvērtējot pieteicējas argumentus par konkrēto cenu veidošanos, secināja, ka pieteicēja finanšu piedāvājuma pamata pakalpojumu sadaļu ir aizpildījusi neatbilstoši, jo tajā iekļāvusi izmaksas, kas bija jāiekļauj finanšu piedāvājuma sadaļā par papildu pakalpojumiem.

Izskatījis pieteicējas apstrīdēšanas iesniegumu, Iepirkumu uzraudzības birojs atstāja spēkā pasūtītājas lēmumu par konkursa rezultātiem un atļāva slēgt iepirkuma līgumu ar konkursa uzvarētāju. Nepiekrītot minētajam, pieteicēja vērsās tiesā.

Administratīvā rajona tiesa ar 2017.gada 28.jūnija spriedumu pieteikumu noraidīja.

Augstākā tiesa (Senāts) pieteicējas AS “Rīgas siltums” kasācijas sūdzību skatīja mutvārdu procesā 17.jūnijā, kad tiesa uzklausīja pieteicējas pārstāvi un atbildētāju – SIA “Rīgas namu pārvaldnieka” un Iepirkumu uzraudzības biroja – pārstāvjus, lai noskaidrotu kā interpretējamas tās iepirkuma nolikuma normas, atbilstoši kurām pieteicējai bija jāizpilda savs finanšu piedāvājums. Tiesa skaidroja, kāda veida izmaksas atbilstoši iepirkuma nolikumam bija iekļaujamas finanšu piedāvājuma sadaļā par sniedzamajiem pamata pakalpojumiem un kāda veida izmaksas bija iekļaujamas sadaļā par papildu pakalpojumiem.

Lieta SKA-340/2020; A420283317

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv